Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cho thuê xe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE
Số:....../..........
Hợp Đồng dịch vụ cho thuê xe (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập tại ………..
ngày ............... tháng .................năm ............... bởi và giữa các bên:
BÊN CHO THUÊ XE (Gọi tắt là bên A):
Họ tên
Địa chỉ:
ĐT: ............................................................ Fax:
Email:
BÊN THUÊ XE (Gọi tắt là bên B):
Họ tên
Địa chỉ:
ĐT: ............................................................ Fax:
Email:
Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều
kiện như sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B thuê xe đưa đón người của Bên A bằng xe ………. để đi
du lịch theo lộ trình từ ……. đến …….. và ngược lại.
- Thời gian...............đưa đi và 1................ngày..................đón về.
Điều 2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
1. Phí dịch vụ
- Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là ................. (.........) đồng.
- Khoản phí dịch vụ trên đã bao gồm tiền xăng xe; phí cầu, đường, bến bãi; tiền ăn,
của lái xe nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2. Phương thức thanh toán
- Thanh toán lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% khoản phí dịch vụ trong
phạm vi 03 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này;
- Thanh toán lần 2: Bên A thanh toán khoản phí dịch vụ còn lại cho Bên B trong
phạm vi 03 ngày kể từ ngày hoàn thành các công việc tại Điều 1.
- Khoản phí dịch vụ trên được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào
tài khoản ngân hàng do Bên B chỉ định tùy từng thời điểm khác nhau.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên B
1. Đưa, đón người của Bên A đúng thời gian và địa điểm thỏa thuận tại Điều 1 của
Hợp đồng;
2. Đảm bảo chất lượng xe tốt và lái xe an toàn trong quá trình đưa đón của Bên A;
3. Có trách nhiệm mua bảo hiểm dân sự cho xe và người được vận tải trên xe;
4. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây ra thiệt hại trong quá trình thực hiện các
công việc trên;
5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên A
1. Thông báo chính xác thời gian và địa điểm đưa, đón cho Bên A trước ít nhất là
2h nếu có sự thay đổi;
2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản phí dịch vụ theo quy định tại Điều 2 cho
Bên B;
3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Thông báo và xử lý vi phạm hợp đồng
1. Trong trường hợp Bên A có sự thay đổi kế hoạch do yêu cầu của công việc hoặc
do yếu tố khách quan khác mà không thể tiến hành theo đúng thời gian tại Điều 1
thì...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE
Số:....../..........
Hợp Đồng dịch vụ cho thuê xe (Sau đây gọi “Hợp đồng”) được lập tại ………..
ngày ............... tháng .................năm ............... bởi và giữa các bên:
BÊN CHO THUÊ XE (Gọi tắt là bên A):
Họ tên
Địa chỉ:
ĐT: ............................................................ Fax:
Email:
BÊN THUÊ XE (Gọi tắt là bên B):
Họ tên
Địa chỉ:
ĐT: ............................................................ Fax:
Email:
Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều
kiện như sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B thuê xe đưa đón người của Bên A bằng xe ………. đđi
du lịch theo lộ trình từ ……. đến …….. và ngược lại.
- Thời gian...............đưa đi và 1................ngày..................đón về.
Điều 2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
1. Phí dịch vụ
- Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là ................. (.........) đồng.
- Khoản phí dịch vụ trên đã bao gồm tiền xăng xe; phí cầu, đường, bến bãi; tiền ăn,
của lái xe nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Hợp đồng cho thuê xe - Trang 2
Hợp đồng cho thuê xe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng cho thuê xe 9 10 2