Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Được đăng lên bởi quangbinh-d1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Hợp Đồng dịch vụ cho thuê xe (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập tại ……….. ngày ___ tháng
___ năm ___ bởi và giữa các bên:
BÊN CHO THUÊ XE (Gọi tắt là bên A):
Họ tên ___
Địa chỉ:

___

ĐT:

___

Email:

___

BÊN THUÊ XE (Gọi tắt là bên B):

Fax: ___

___

Họ tên ___
Địa chỉ:

___

ĐT:

___

Email:

___

Fax: ___

Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1.

Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê xe đưa đón người của Bên A bằng xe ………. để đi quay phim theo lộ
trình từ ……. đến …….. và ngược lại.
-

Điều 2.

Thời gian___đưa đi và 1___ ngày ___đón về.

Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

1.

Phí dịch vụ

-

Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là ___(___) đồng.

-

Khoản phí dịch vụ trên đã bao gồm tiền xăng xe; phí cầu, đường, bến bãi; tiền ăn, nghỉ của lái xe
nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

2.

Phương thức thanh toán

-

Thanh toán lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% khoản phí dịch vụ trong phạm vi 03 ngày kể từ
ngày ký Hợp đồng này;

-

Thanh toán lần 2: Bên A thanh toán khoản phí dịch vụ còn lại cho Bên B trong phạm vi 03 ngày kể
từ ngày hoàn thành các công việc tại Điều 1.

-

Khoản phí dịch vụ trên được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân
hàng do Bên B chỉ định tùy từng thời điểm khác nhau.

Điều 3.

Trách nhiệm của Bên B

1.

Đưa, đón người của Bên A đúng thời gian và địa điểm thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng;

2.

Đảm bảo chất lượng xe tốt và lái xe an toàn trong quá trình đưa đón của Bên A;

3.

Có trách nhiệm mua bảo hiểm dân sự cho xe và người được vận tải trên xe;

4.

Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây ra thiệt hại trong quá trình thực hiện các công việc trên;

5.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4.
1.

Trách nhiệm của Bên A
Thông báo chính xác thời gian và địa điểm đưa, đón cho Bên A trước ít nhất là 2h nếu có sự thay
đổi;

2.

Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản phí dịch vụ theo quy định tại Điều 2 cho Bên B;

3.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5.
1.

Thông báo và xử lý vi phạm hợp đồng
Trong trường hợp Bên A có sự thay đổi kế hoạch do yêu cầu của công việc hoặc do yếu tố khách
quan khác mà không thể tiến hành theo đúng thời gian tại Điều 1 thì phải thông báo cho Bên A trước
ít nhất là 02 ngày trước ngày tiến hành công việc tại Điều 1 đồng thông báo cho Bên A chính xác
thời gian khác sẽ tiến hành các công việc tại Điều 1. Trong trường hợ...
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE
Hợp Đồng dịch vụ cho thuê xe (Sau đây gọi “Hợp đồng”) được lập tại ……….. ngày ___ tháng
___ năm ___ bởi và giữa các bên:
BÊN CHO THUÊ XE (Gọi tắt là bên A):
Họ tên ___
Địa chỉ: ___
ĐT: ___ Fax: ___
Email: ___
BÊN THUÊ XE (Gọi tắt là bên B): ___
Họ tên ___
Địa chỉ: ___
ĐT: ___ Fax: ___
Email: ___
Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B thuê xe đưa đón người của Bên A bằng xe ………. để đi quay phim theo lộ
trình từ ……. đến …….. và ngược lại.
- Thời gian___đưa đi và 1___ ngày ___đón về.
Điều 2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
1. Phí dịch vụ
- Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là ___(___) đồng.
- Khoản phí dịch vụ trên đã bao gồm tiền xăng xe; phí cầu, đường, bến bãi; tiền ăn, nghỉ của lái xe
nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
2. Phương thức thanh toán
- Thanh toán lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% khoản phí dịch vụ trong phạm vi 03 ngày kể từ
ngày ký Hợp đồng này;
- Thanh toán lần 2: Bên A thanh toán khoản phí dịch vụ còn lại cho Bên B trong phạm vi 03 ngày kể
từ ngày hoàn thành các công việc tại Điều 1.
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE - Trang 2
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE - Người đăng: quangbinh-d1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE 9 10 275