Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Số: [SO HD]/HĐCGCN

- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Căn cứ Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01-07-1998 của Chính phủ quy định
chi tiết về chuyển giao công nghệ.
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] Tại [DIA DIEM KY KET]
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên giao)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO
VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên B (Bên nhận)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO
VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).
Sau khi xem xét (nêu tóm tắt kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai hoặc
kết quả sản xuất, kinh doanh liên quan đến công nghệ được chuyển giao của bên
giao), hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung sau:
Điều 1: Giải thích từ ngữ
Định nghĩa các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng. (Đây là điều hết
sức quan trọng vì các bên tham gia hợp đồng sử dụng ngôn ngữ khác nhau, nên
cần thiết thống nhất việc hiểu các khái niệm các bên sử dụng trong hợp đồng).
Điều 2: Nội dung công nghệ được chuyển giao

Trong điều khoản này cần nêu rõ tên công nghệ được chuyển giao; mô tả chi
tiết những đặc điểm, nội dung, mức độ an toàn, vệ sinh lao động của công nghệ
được chuyển giao.
Trong trường hợp bên giao cung cấp máy móc, thiết bị kèm theo các nội dung
khác của công nghệ, hợp đồng phải nêu rõ danh mục máy móc, thiết bị bao gồm
tính năng kỹ thuật, ký mã hiệu, nước chế tạo, năm chế tạo, tình trạng chất lượng,
giá cả.
Kết quả cụ thể đạt được sau khi thực hiện chuyển giao (về mặt chất lượng sản
phẩm hàng hóa, dịch vụ, định mức kinh tế, kỹ thuật, về mặt năng suất, các yếu tố
môi trường, xã hội).
Điều 3: Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Nội dung chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) theo quy định của
pháp luật về sở hữu công nghiệp.
Điều 4: Quyền hạn và trách nhiệm của...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Số: [SO HD]/HĐCGCN
- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Căn cứ Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01-07-1998 của Chính phủ quy định
chi tiết về chuyển giao công nghệ.
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] Tại [DIA DIEM KY KET]
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên giao)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO
VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên B (Bên nhận)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO
VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký (nếu có).
Sau khi xem xét (nêu tóm tắt kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai hoặc
kết quả sản xuất, kinh doanh liên quan đến công nghệ được chuyển giao của bên
giao), hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung sau:
Điều 1: Giải thích từ ngữ
Định nghĩa các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng. (Đây là điều hết
sức quan trọng các bên tham gia hợp đồng sử dụng ngôn ngữ khác nhau, nên
cần thiết thống nhất việc hiểu các khái niệm các bên sử dụng trong hợp đồng).
Điều 2: Nội dung công nghệ được chuyển giao
Hợp đồng chuyển giao công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng chuyển giao công nghệ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng chuyển giao công nghệ 9 10 933