Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
-

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005;

-

Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

-

Căn cứ ……………………………………………………………………………….;

-

Căn cứ năng lực và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày........... tháng...........năm.............
Tại..........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên chuyển nhượng (Bên A):
Họ và tên/Tên tổ chức:...........................................................................................................
(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn
bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)
Là:..........................................................................................................................................
Sinh ngày:..........................................................
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..............................................................................
Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại...............................................................................
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu............................................................................................................
Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại............................................................................
Quốc tịch:...............................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Số điện thoại:............................. Fax:.................................... Email:.....................................
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):
Họ và tên/Tên tổ chức: ..........................................................................................................
Là:..........................................................................................................................................
Sinh ngày:.................................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU
-
Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam số
50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005;
-
Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005
-
Căn cứ ……………………………………………………………………………….;
-
Căn cứ năng lực nhu cầu của các bên.
Hôm nay, ngày...........tháng...........năm.............
Tại..........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên chuyển nhượng (Bên A):
Họ tên/Tên tổ chức:...........................................................................................................
(Trong trường hợp đồng chủ sở hữu t phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn
bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện hợp đồng)
Là:..........................................................................................................................................
Sinh ngày:..........................................................
Số giấy chứng nhận đăng kinh doanh:..............................................................................
Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại...............................................................................
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu............................................................................................................
Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại............................................................................
Quốc tịch:...............................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Số điện thoại:............................. Fax:.................................... Email:.....................................
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):
Họ tên/Tên tổ chức: ..........................................................................................................
Là:..........................................................................................................................................
Sinh ngày:..........................................................
Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu - Trang 2
Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu 9 10 804