Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ LƯƠNG QUA NGÂN HÀNG
Số: ……................./..........-DVKHDN-HĐTL
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan
Theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ và khả năng cung cấp dịch vụ trả lương tự động của Ngân
hàng Eximbank
Hôm
nay,
ngày…….tháng……năm
200.....,
tại..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
Bên A : (SGD/Chi nhánh ......)..............................................................................................................
Địa chỉ
: ....................................................................................................................................
Điện thoại
: ............................................... Fax: ...............................................................................
Người đại diện .......................................................................................................................................
Chức vụ
: .....................................................................................................................................
Bên B : (khách hàng)............................................................................................................................
Địa chỉ
: ....................................................................................................................................
Điện thoại
: ............................................... Fax: ..............................................................................
Tài khoản số : ....................................................................................................................................
Người đại diện........................................................................................................................................
Chức vụ
: .....................................................................................................................................
Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân
hàng với các điều khoản và điều kiện như sau:
Điều 1: Phương thức tiến hành dịch vụ chi lương
Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ trả lương (gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ LƯƠNG QUA NGÂN HÀNG
Số: ……................./..........-DVKHDN-HĐTL
Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan
Theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ khả năng cung cấp dịch vụ trả lương tự động của Ngân
hàng Eximbank
Hôm nay, ngày…….tháng……năm 200.....,
tại..........................................................................................
.............................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
Bên A : (SGD/Chi nhánh ......)..............................................................................................................
Địa chỉ : ....................................................................................................................................
Điện thoại : ............................................... Fax: ...............................................................................
Người đại diện .......................................................................................................................................
Chức vụ : .....................................................................................................................................
Bên B : (khách hàng)............................................................................................................................
Địa chỉ : ....................................................................................................................................
Điện thoại : ............................................... Fax: ..............................................................................
Tài khoản số : ....................................................................................................................................
Người đại diện........................................................................................................................................
Chức vụ : .....................................................................................................................................
Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân
hàng với các điều khoản và điều kiện như sau:
Điều 1: Phương thức tiến hành dịch vụ chi lương
Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ trả lương (gồm tiền lương, thưởng, phụ cấp các khoản thu nhập
khác) cho Bên B theo định kỳ để chi trả cho cán bộ công nhân viên của Bên B và do Bên B chỉ định.
Bên B đồng ý sử dụng dịch vụ này.
Việc trả lương được thực hiện như sau:
Khi Bên B nhu cầu chi tr lương cho nhân viên của Bên B, Bên B gửi cho Bên A Lệnh chuyển
tiền (theo mẫu của bên A) danh sách chi lương. Danh sách chi lương phải bao gồm các nội dung
sau được sắp xếp theo đúng thứ tự: Số thứ tự; số tài khoản, họ tên người được trả lương; số tiền
từng người, tổng số tiề. Danh sách chi lương do bên B gửi đến được coi là có hiệu lực khi có đủ
chữ của chủ tài khoản kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, dấu của Bên B, nếu
nhiều hơn một (01) trang phải dấu giáp lai. Bên B giao cho Bên A trước …….. ngày làm việc so
với ngày giao dịch chi lương kèm theo file dữ liệu chi lương gửi vào địa chỉ mail ................của bên
A. Bên B phải chịu trách nhiệm đảm bảo về tính khớp đúng giữa file lương gửi qua mail và chứng từ
cung cấp cho bên A.
Hình thức chi trả :
- Trả bằng chuyển khoản cho người hưởng có tài khoản tại Bên A.
- Trả bằng chuyển khoản cho người hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác.
Điều 2: Phí dịch vụ:
Bên B trả cho Bên A số tiền phí dịch vụ là:……………………………………….…VND/món chi
trả. (Bằng chữ: …………………) (đã bao gồm VAT).
Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng - Trang 2
Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng 9 10 11