Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cung cấp hàng hóa

Được đăng lên bởi nguyenvp08
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Tiện ích pháp lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA
Số:……./………..
......., ngày....... tháng....... năm...........
Gói thầu: ...................................(tên gói thầu)
Thuộc dự án: ..............................(tên dự án)
Căn
cứ………………………………………………………………………………………………
- Căn cứ Quyết định số........ ngày......... tháng.......... năm........... của............ về việc
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu.......... và thông báo trúng thầu số...........
ngày.......... tháng............. năm...... của Bên mời thầu;
- Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện Hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà
thầu trúng thầu ký ngày ......... tháng.......... năm .......;
Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có:
Bên mua
Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức mua sắm hàng hóa):
...........................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................................
Fax: ..................................................................................................................................
Email:................................................................................................................................
Tài khoản: ........................................................................................................................
Mã Số thuế: ......................................................................................................................
Đại diện là Ông/Bà: .........................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày.......... tháng.......... năm...................................
(trường hợp được ủy quyền).
Bên bán
Tên Bên bán (Tên nhà thầu trúng thầu):...........................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................................
www.luattructuyen.net – Tiện ích pháp lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA
Số:……./………..
......., ngày....... tháng....... năm...........
Gói thầu: ...................................(tên gói thầu)
Thuộc dự án: ..............................(tên dự án)
- Căn
cứ………………………………………………………………………………………………
- Căn cứ Quyết định số........ ngày......... tháng.......... năm........... của............ về việc
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu.......... thông báo trúng thầu số...........
ngày.......... tháng............. năm...... của Bên mời thầu;
- Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện Hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà
thầu trúng thầu ký ngày ......... tháng.......... năm .......;
Chúng tôi, đại diện cho các Bên ký Hợp đồng, gồm có:
Bên mua
Tên Bên mua (Tên Chủ dự án, Bên mời thầu hoặc Tổ chức mua sắm hàng hóa):
...........................................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................................
Fax: ..................................................................................................................................
Email:................................................................................................................................
Tài khoản: ........................................................................................................................
Mã Số thuế: ......................................................................................................................
Đại diện là Ông/Bà: .........................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................
Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ....... ngày.......... tháng.......... năm...................................
(trường hợp được ủy quyền).
Bên bán
Tên Bên bán (Tên nhà thầu trúng thầu):...........................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................
Điện thoại:.........................................................................................................................
Fax: ..................................................................................................................................
Email:................................................................................................................................
Hợp đồng cung cấp hàng hóa - Trang 2
Hợp đồng cung cấp hàng hóa - Người đăng: nguyenvp08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng cung cấp hàng hóa 9 10 703