Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN
(Dành cho Bao thanh toán trong nước)
Số:

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997

và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11
ngày 15/06/2004;

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động bao
thanh toán của các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ

phần Ngoại thương Việt Nam được Thống đốc NHNN chuẩn y theo
Quyết định số 1151/2008/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008;

- Căn cứ Yêu cầu cung cấp dịch vụ bao thanh toán của Công ty ………;

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của mỗi bên;

Hôm nay, ngày......tháng......năm............, tại Ngân hàng ............................,
chi nhánh......................... - địa chỉ............................................, các bên gồm:
NGÂN HÀNG............................................. –
ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH.........................

- BÊN A

Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Người đại diện:

Chức vụ

Giấy uỷ quyền số:
và
CÔNG TY X

- BÊN B

VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Tài khoản số:

Tại: NHNT

–
Chi
nhánh..............

Quyết định thành
lập số:

ngày

cấp bởi

Đăng ký
doanh số :

ngày

cấp bởi

kinh

Người đại diện:

Chức vụ

Giấy uỷ quyền số:
đã thoả thuận thống nhất các nguyên tắc trong giao dịch bao thanh toán giữa Bên
A và Bên B như sau:
ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Ngày đến hạn:
Là ngày cuối cùng của một thời hạn nhất định theo
quy định của Hợp đồng này hoặc là ngày làm việc
ngay tiếp theo nếu ngày đến hạn là ngày thứ bảy,
chủ nhật, các ngày lễ và bất kỳ ngày nào mà vào
ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc
bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền.
Hợp đồng thương mại: Là thoả thuận bằng văn bản giữa bên B và bên mua
về việc mua, bán hàng hoá trong phạm vi lãnh thổ
Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Khoản phải thu (KPT): Là khoản tiền bên B được quyền thu từ bên mua sau
khi đã giao hàng cho bên mua theo đúng quy định
tại Hợp đồng thương mại.
Chứng từ bán hàng:
Là các chứng từ liên quan đến việc giao hàng và
việc yêu cầu thanh toán của bên B đối với bên mua
trên cơ sở hợp đồng thương mại.
Tranh ch...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP SỬ DỤNG DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN
(Dành cho Bao thanh toán trong nước)
Số:
-
Căn cứ Luật các t chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997
Luật sửa đổi, bổ sung Luật các t chức tín dụng số 20/2004/QH11
ngày 15/06/2004;
-
Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 14/6/2005;
-
Căn cứ Quyết định s 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/09/2004 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt động bao
thanh toán của các tổ chức tín dụng;
-
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ
phần Ngoại thương Việt Nam được Thống đốc NHNN chuẩn y theo
Quyết định số 1151/2008/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008;
-
Căn cứ Yêu cầu cung cấp dịch vụ bao thanh toán của Công ty ………;
- Căn cứ khả năng nhu cầu của mỗi bên;
Hôm nay, ngày......tháng......năm............, tại Ngân hàng ............................,
chi nhánh......................... - địa chỉ............................................, các bên gồm:
NGÂN HÀNG.............................................
ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH.........................
- BÊN A
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Chức vụ
Giấy uỷ quyền số:
CÔNG TY X - BÊN B
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán 9 10 697