Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Số: … /HĐĐL
- Căn cứ Pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính ph ủ,
trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
- Căn cứ Thông tư số …/2012/TT-BTC, ngày ... của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính ph ủ t ại th ị
trường trong nước.
Hôm nay, ngày … tháng … năm..., tại ...
Chúng tôi gồm:
I. Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới đây gọi là Bên phát hành)
- Tên tổ chức phát hành:
- Địa chỉ:
- Tài khoản số:...

Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
II/ Tổ chức đại lý phát hành (dưới đây gọi là Bên đại lý phát hành)
- Tên tổ chức đại lý của đợt phát hành
- Địa chỉ:
- Tài khoản số:...

Tại:...

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)
đây:

Sau khi thống nhất, hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng đại lý phát h ành trái phi ếu v ới các n ội dung sau
Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của trái phiếu
1. Tên trái phiếu:
2. Hình thức trái phiếu:
3. Mệnh giá trái phiếu:
4. Kỳ hạn trái phiếu:
5. Khối lượng trái phiếu nhận bán đại lý:
6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu:
7. Lãi suất phát hành trái phiếu:
8. Thời gian phát hành trái phiếu: Từ ngày ... đến ngày ...
9. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

Điều 2. Bên đại lý phát hành nhận bán trái phiếu cho Bên phát hành v ới khối lượng tại Đi ều 1 nói trên.
Trường hợp không bán hết số trái phiếu đã nhận bán, Bên đại lý phát hành được trả lại Bên phát hành số trái phiếu
còn lại.
Điều 3. Phí đại lý phát hành bằng ...% số tiền trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư.
Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán
1. Số tiền bán trái phiếu của đại lý được thanh toán ...../lần vào lúc ....
2. Phí đại lý phát hành được thanh toán ..../lần vào lúc ....
Điều 5. Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên phát hành
1. Chuyển giao đầy đủ, đúng thời hạn chứng chỉ trái phiếu và Giấy chứng nhận sở h ữu trái phiếu cho Bên
đại lý phát hành.
2. Chuyển tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu v à phí đại lý phát hành cho bên đại lý phát h ành đầy đủ v à
đúng thời hạn quy định.
3. Phạt Bên đại lý phát hành chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành theo quy định tại Thông tư
số …/2011/TT-BTC ngày … của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.
Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của Bên đại lý

1. Được hưởng phí đại lý phát hành, phí đại lý...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
Số: … /HĐĐL
- C n c Pháp l nh v H p ng kinh t ng y 25/9/1989 c a H i ng Nh n c;ă đồ ế à đồ à ướ
- C n c Ngh nh s 01/2011/N -CP ng y 05/1/2011 c a Chính ph v phát h nh trái phi u Chính ph ,ă đị Đ à à ế
trái phi u c Chính ph b o lãnh v trái phi u chính quy n a ph ngế đư à ế đị ươ
- C n c Thông t s /2012/TT-BTC, ng y ... c a B T i chính v phát h nh trái phi u Chính ph t i thă ư à à à ế
tr ng trong n c.ườ ướ
Hôm nay, ng y tháng n m..., t i ...à ă
Chúng tôi g m:
I. C quan phát h nh trái phi u (d i ây g i l Bên phát h nh)ơ à ế ướ đ à à
- Tên t ch c phát h nh: à
- a ch :Đị
- T i kho n s :... à T i:...
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
II/ T ch c i lý phát h nh (d i ây g i l Bên i lý phát h nh) đ à ư đ à đạ à
- Tên t ch c i lý c a t phát h nh đ đợ à
- a ch :Đị
- T i kho n s :... à T i:...
- Ng i i di n h p pháp: (H tên, ch c v , a ch )ườ đạ đị
Sau khi th ng nh t, hai bên cùng nhau k t H p ng i phát h nh trái phi u v i các n i dung sau ế đồ đạ à ế
ây:đ
i u 1.Đ Các i u kho n, i u ki n c a trái phi uđ đ ế
1. Tên trái phi u:ế
2. Hình th c trái phi u: ế
3. M nh giá trái phi u: ế
4. K h n trái phi u: ế
5. Kh i l ng trái phi u nh n bán i lý: ượ ế đạ
6. Lãi su t danh ngh a trái phi u: ĩ ế
7. Lãi su t phát h nh trái phi u: à ế
8. Th i gian phát h nh trái phi u: T ng y ... n ng y ... à ế à đế à
9. Ph ng th c thanh toán g c, lãi:ươ
i u 2. Đ Bên i phát h nh nh n bán trái phi u cho Bên phát h nh v i kh i l ng t i i u 1 nói trên.đạ à ế à ượ ạ Đ
Tr ng h p không bán h t s trái phi u ã nh n bán, Bên i lý phát h nh c tr l i Bên phát h nh s trái phi uườ ế ế đ đạ à đượ à ế
còn l i.
i u 3. Đ Phí i lý phát h nh b ng ...% s ti n trái phi u ã bán cho các nh u t . đạ à ế đ à đ ư
i u 4.Đ Th i h n v ph ng th c thanh toán à ươ
1. S ti n bán trái phi u c a i c thanh toán ...../l n v o lúc .... ế đ đượ à
2. Phí i lý phát h nh c thanh toán ..../l n v o lúc ....đạ à đượ à
i u 5. Quy n l i, ngh a v , trách nhi m c a Bên phát h nhĐ ĩ à
1. Chuy n giao y , úng th i h n ch ng ch trái phi u v Gi y ch ng nh n s h u trái phi u cho Bên đ đủ đ ế à ế
i lý phát h nh.đạ à
2. Chuy n ti n thanh toán g c, lãi trái phi u v phí i phát h nh cho bên i lý phát h nh y v ế à đ à đ à đầ đủ à
úng th i h n quy nh.đ đị
3. Ph t Bên i lý phát h nh ch m chuy n ti n bán trái phi u cho Bên phát h nh theo quy nh t i Thông t đạ à ế à đị ư
s /2011/TT-BTC ng y c a B T i chính v phát h nh trái phi u Chính ph t i th tr ng trong n c. à à à ế ườ ư
i u 6.Đ Quy n l i v trách nhi m c a Bên i lý à đạ
Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu - Trang 2
Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu 9 10 805