Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ....
BẢO HIỂM XÃ HỘI………….

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN
Số:…………… HĐ-BHYT-TN
-

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam khóa XII thông qua ngày 14/11/2008.

-

Căn cứ Quyết đđịnh số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

-

Căn cứ……………………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ……… tháng ………… năm 200……, tại …………………………................. Chúng
tôi gồm:
1. Bên A: Bảo hiểm xã hội ………………………………
Đại diện là: Ông (Bà) ……………………………………………………………………… Chức vụ:
………………………………………
Địa
chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Điện
thoại:
………………………………………………………………………….
Fax:
…………………………………………………………………
Tài
khoản
số:
…………………………………………………..
tại
Ngân
hàng:
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Dưới đây gọi là Cơ quan Bảo hiểm xã hội.
2. Bên B: Ủy Ban Nhân Dân Phường/ Xã .……………………………………………
Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………….. Chức
vụ: ………………………………………
Địa
chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Điện
thoại:
……………………………………………………………………..
Fax:
……………………………………………………………………
Dưới đây gọi là Đại lý.
Sau khi trao đổi, hai bên đã nhất trí ký Hợp đồng đại lý thu Bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình với
những điều khoản sau:
Điều 1: Cơ quan BHXH ủy quyền cho Đại lý thực hiện việc thu Bảo hiểm y tế tự nguyện đối tượng hộ gia
đình
tham
gia
trên
địa
bàn
Xã
/Phường:…………………………….thuộc
quận,
huyện……………………………………
Điều 2: Bên B cử Ông/bà:……………………………………………………………… Số CMND:
……………………………………………….. do ……………………………………… cấp ngày
…………………………………làm đại diện để giao dịch với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.
Điều 3: Quyền của Đại lý:
- Được hưởng tỷ lệ hoa hồng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
-

Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thu BHYT tự nguyện; được hưởng các
chế độ về khen thưởng theo quy định của cơ quan BHXH.

-

Được cơ quan BHXH cung cấp sổ sách, biểu mẫu và các thông tin cần thiết về BHYT tự nguyện và
hỗ trợ nghiệp vụ.

1

Điều 4: Trách nhiệm của Đại lý:
- Tuyên truyền, vận động đối tượng trên địa bàn Xã/Phường, tham gia BHYT tự nguyện.
- Đại lý thu BHYT tự nguyện có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia kê khai đúng, đủ và rõ ràng
các thông tin theo biểu mẫu, kiểm tra hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện.
- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện việ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH .... CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI…………. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN
Số:…………… HĐ-BHYT-TN
- Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam khóa XII thông qua ngày 14/11/2008.
- Căn cứ Quyết đđịnh số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.
- Căn cứ……………………………………………………………………………………..
Hôm nay, ngày ……… tháng ………… năm 200……, tại …………………………................. Chúng
tôi gồm:
1. Bên A: Bảo hiểm xã hội ………………………………
Đại diện : Ông (Bà) ……………………………………………………………………… Chức vụ:
………………………………………
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………………. Fax:
…………………………………………………………………
Tài khoản số: ………………………………………………….. tại Ngân hàng:
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Dưới đây gọi là Cơ quan Bảo hiểm xã hội.
2. Bên B: Ủy Ban Nhân Dân Phường/ Xã .……………………………………………
Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………….. Chức
vụ: ………………………………………
Địa chỉ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………….. Fax:
……………………………………………………………………
Dưới đây gọi là Đại lý.
Sau khi trao đổi, hai bên đã nhất trí Hợp đồng đại thu Bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình với
những điều khoản sau:
Điều 1: quan BHXH ủy quyền cho Đại thực hiện việc thu Bảo hiểm y tế tự nguyện đối tượng hộ gia
đình tham gia trên địa bàn /Phường:…………………………….thuộc quận,
huyện……………………………………
Điều 2: Bên B cử Ông/bà:……………………………………………………………… Số CMND:
……………………………………………….. do …………………………………… cấp ngày
…………………………………làm đại diện để giao dịch với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.
Điều 3: Quyền của Đại lý:
- Được hưởng tỷ lệ hoa hồng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thu BHYT tự nguyện; được hưởng các
chế độ về khen thưởng theo quy định của cơ quan BHXH.
- Được quan BHXH cung cấp sổ sách, biểu mẫu các thông tin cần thiết về BHYT tự nguyện
hỗ trợ nghiệp vụ.
1
Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện - Trang 2
Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện 9 10 475