Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đăng ký tên miền .VN

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
Số:

/HDDV/GTGT/2013 -Tên miền

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý,
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
Căn cứ Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn";
Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Trung Tâm Dịch Vụ
Giá Trị Gia Tăng;
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2013, chúng tôi gồm:
Bên A: BÊN YÊU CẦU CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân: TRUNG TÂM ĐẠI HỌC TẠI CHỨC CẦN THƠ
Đại diện
: Dương Thái Công
Chức vụ
: Hiệu trưởng
Địa chỉ
: số 256, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại
: 0710-3890765
Fax:
ĐTDĐ:
Tài khoản số : 3712.2.1053075 tại Kho bạc Nhà nước
Mã số thuế
: 1800287730
Bên B: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ
Tên cơ quan : TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG-VIỄN THÔNG CẦN THƠ
Đại diện
: Bà Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ
: Giám đốc
Địa chỉ
: 02 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại
: 0710.3811865
Fax: 0710.3765566
Tài khoản số : 07001010004740 – Ngân hàng TMCP Hàng Hải, chi nhánh Cần Thơ
Mã số thuế
: 1800575827002
Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG
Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho Bên A các tên miền theo danh sách như sau:
Tên miền .VN cấp 2
Tên miền .VN cấp 3
1.
2. 
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên A thanh toán ngay cho Bên B các khoản phí sau:
a. Phí đăng ký tên miền:
Stt

01

Nội dung

Đơn giá
(VNĐ)

Phí đăng ký tên miền cấp 2/lần
Phí đăng ký tên miền cấp 3/lần
Tổng (1)

200.000

Số lượng

Thời gian
duy trì
1 năm

Thành tiền
(VNĐ)
200.000
200.000
1

b. Phí duy trì tên miền:
Stt

02

Nội dung
Phí duy trì tên miền cấp 2/năm

Đơn giá
(VNĐ)

Số lượng

Thời gian
duy trì
-

Thành tiền
(VNĐ)

Phí duy trì tên miền cấp 3/năm
200.000
01
1 năm
200.000
Tổng (2)
200.000
Tổng tiền = Tổng (1) + Tổng (2) = 400.000 VNĐ.
Bằng chữ: Bốn trăm ngàn đồng. (Không Thuế GTGT)
2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
3. Các khoản phí thanh toán cho các tên miền sẽ không hoàn lại khi Bên B đã thực hiện hoàn
thành đăng ký các...
Hợp đồng đăng ký tên miền .VN - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng đăng ký tên miền .VN 9 10 723