Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v Mua bán nhà, đất)
Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. Tại.....................................................................................
..........................................................................................................................................................
TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:
I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):.........................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Số CMND:........................................... cấp ngày:................................tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):
Họ và tên chủ hộ:.............................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Số CMND:........................................... cấp ngày:................................tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):
Ông (Bà):.........................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................

Số CMND:........................................... cấp ngày:................................tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:...........................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v Mua bán nhà, đất)
Hôm nay, ngày …tháng năm 20…. Tại.....................................................................................
..........................................................................................................................................................
TP Nội, chúng tôi gồm có:
I. Bên đặt cọc (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà):.........................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Số CMND:........................................... cấp ngày:................................tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi Bên B):
Họ tên chủ hộ:.............................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Số CMND:........................................... cấp ngày:................................tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):
Ông (Bà):.........................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất - Trang 2
Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất 9 10 824