Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ

Được đăng lên bởi hic1802
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***---------HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số 27/AHN – CS2014
- Căn cứ Bộ luật Thương mại được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006.
- Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006, quy
định chi tiết về việc thực hiện Hợp Đồng.
- Căn cứ nhu cầu, quyền hạn và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2014, tại Hà Nội chúng tôi gồm có:
Bên A

: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM

Đại diện

: Ông Nguyễn Hồng Lam

Địa chỉ
Điện thoại

Chức vụ

: Tổng Giám đốc

: KCN Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà nội
: 04. 3 818 2486

Fax: 04. 3 586 0187

Mã số thuế : 2500 258 674

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH TRÍ HÀ NỘI.
Người đại diện: Dương Duy Đông

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : Số nhà 96, tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại : 0984 660 087
Mã số thuế: 0106 710 715
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký biên bản thoả thuận theo các điều khoản sau đây :
ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN
Bên A đặt hàng bên B chụp ảnh quảng cáo để phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu và
thiết kế ấn phẩm cho công ty.

1

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ THỜI GIAN
-

Bên A đặt hàng bên B chụp 03 ảnh quảng cáo và 02 ảnh sản phẩm như nội dung ở
Điều 6

-

Thời gian: Ước tính 10 ngày cho chuẩn bị, 01 ngày chụp chính thức.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
-

Thời gian: 03/01/2015, từ 10am.
Địa điểm: Địa điểm căn hộ Penhouse, tầng 10, tòa nhà Cora, 24 Hòa Mã.

ĐIỀU 4: BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ
Hạng mục

Số lượng

Giá tiền

Tổng chi phí (VNĐ)

Người mẫu cho 1 buổi chụp

06

2.000.000

12.000.000

Hóa trang + make up

01

4.000.000

4.000.000

Trang phục(mua và thuê)

06

800.000

4.800.000

01 buổi

4.000.000

4.000.000

Thiết bị tán sáng(softbox, dù,
reflector, beauty dish)

01 bộ

2.000.000

2.000.000

Đèn studio + flash + phụ kiện

01

3.800.000

3.800.000

Ống kính 24-70mm f2.8 +
100mm 2.8 + 70-200mm f2.8

03

1.000.000

3.000.000

Phụ trách casting, phục trang,
thuê địa điểm

01 buổi

5.000.000

5.000.000

Phụ trách trang trí, dựng bối
cảnh, stylist cho khung hình

01 buổi

5.000.000

5.000.000

Photographer

01 buổi

8.000.000

8.000.000

02 người /buổi

1.500.000

3.000.000

03 ảnh

1.500.000

4.500.000

Thuê resort/biệt thự/căn hộ
Thuê thiết bị chụp ảnh

Nhân lực

Trợ lý studio, stylist
...
1
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
----------***----------
HP ĐỒNG DCH V
S 27/AHN – CS2014
- Căn c B lut Thương mi được Quc Hi nước Cng Hoà Hi Ch Nghĩa Vit
Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, và có hiu lc ngày 01 tháng 01 năm 2006.
- Căn c B lut Dân s được Quc Hi nước Cng Hoà Hi Ch Nghĩa Vit Nam
thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005, và hiu lc ngày 01 tháng 01 năm 2006, quy
định chi tiết v vic thc hin Hp Đồng.
- Căn c nhu cu, quyn hn và kh năng ca hai bên.
Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2014, ti Hà Ni chúng tôi gm có:
Bên A : CÔNG TY C PHN HNG LAM
Đại din : Ông Nguyn Hng Lam Chc v : Tng Giám đốc
Địa ch : KCN Quang Minh, th trn Chi Đông, huyn Mê Linh, TP. Hà ni
Đin thoi : 04. 3 818 2486 Fax: 04. 3 586 0187
Mã s thuế : 2500 258 674
BÊN B : CÔNG TY C PHN DCH V THƯƠNG MI MINH TRÍ HÀ NI.
Người đại din: Dương Duy Đông Chc v: Giám đốc
Địa ch : S nhà 96, t 35 Phường Hoàng Văn Th, qun Hoàng Mai, Hà Ni.
Đin thoi : 0984 660 087
Mã s thuế: 0106 710 715
Sau khi bàn bc, hai bên thng nht ký biên bn tho thun theo các điu khon sau đây :
ĐIU 1. NI DUNG THO THUN
Bên A đặt hàng bên B chp nh qung cáo để phc v cho vic xây dng thương hiu
thiết kế n phm cho công ty.
Hợp đồng dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng dịch vụ - Người đăng: hic1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ 9 10 250