Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ
(DỊCH VỤ BẢO VỆ)
Hà Nội, ngày........tháng........năm.......

Tại:..................................................................................................................
Chúng tôi gồm:...............................................................................................
BÊN A (Bên thuê dịch vụ)
Đại diện:................................................................. Chức vụ:..........................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):
Đại diện:................................................................. Chức vụ:..........................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Hai bên thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.
Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn
phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo
vệ.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.
Từ ngày.......tháng .........năm 2006 đến ngày.......tháng ..........năm 200.......
Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ đến.... giờ)
Địa điểm làm việc:...........................................................................................................................
Công việc phải làm như điều 1 và:..................................................................................................

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.
3.1 - Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.
3.2 - Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.
3.3 - Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.
3.4 - Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của
bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm p...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ
(DỊCH VỤ BẢO VỆ)
Nội, ngày........tháng........năm.......
Tại:..................................................................................................................
Chúng tôi gồm:...............................................................................................
BÊN A (Bên thuê dịch vụ)
Đại diện:................................................................. Chức vụ:..........................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):
Đại diện:................................................................. Chức vụ:..........................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Hai bên thống nhất, thỏa thuận cùng nhau kết hợp đồng nội dung sau:
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.
Bên B thực hiện dịch vụ: Cử n bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn
phòng chống cháy nổ sự an toàn cho tất c cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo
vệ.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.
Từ ngày.......tháng .........năm 2006 đến ngày.......tháng ..........năm 200.......
Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ đến.... giờ)
Địa điểm làm việc:...........................................................................................................................
Công việc phải làm như điều 1 và:..................................................................................................
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ - Trang 2
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ 9 10 511