Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../HDTC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN
Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh
doanh Bất động sản.
Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày
14/06/2005.
Căn cứ Luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Sàn giao
dịch Bất động sản.
Căn cứ vào đơn đăng ký dịch vụ tài chính BĐS của Ông/Bà:..................................
Hôm nay, ngày......tháng.......năm.............tại......................... chúng tôi gồm:
BÊN THUÊ (BÊN A)

Họ
tên:................................................................................................................................
......
Ngày/tháng/năm
sinh:.............................................................................................................
Số
CMND:............................................Cấp
Tại:............................

ngày:.............................

Hộ
khẩu
trú:..............................................................................................................

thường

ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN B)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT

Địa
chỉ:...................................................................................................................
........................................................................................................................................
VPGD:..................................................................................................................................
..
Điện
thoại:.........................................................................................................
................................................................................................................................................
Fax:........................................................................................................................................
Email:.....................................................................................................................................
Đại
diện:..............................................................................................................................
.....

Chức
vụ:............................................................................................................................
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...../HDTC
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN
Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh
doanh Bất động sản.
Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày
14/06/2005.
Căn cứ Luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng khả năng cung cấp dịch vụ của Sàn giao
dịch Bất động sản.
Căn cứ vào đơn đăng ký dịch vụ tài chính BĐS của Ông/Bà:..................................
Hôm nay, ngày......tháng.......năm.............tại......................... chúng tôi gồm:
BÊN THUÊ (BÊN A)
Họ
tên:................................................................................................................................
......
Ngày/tháng/năm
sinh:.............................................................................................................
Số CMND:............................................Cấp ngày:.............................
Tại:............................
Hộ khẩu thưng
trú:..............................................................................................................
ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN B)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT
Địa chỉ:...................................................................................................................
........................................................................................................................................
VPGD:..................................................................................................................................
..
Điện thoại:.........................................................................................................
................................................................................................................................................
Fax:........................................................................................................................................
Email:.....................................................................................................................................
Đại
diện:..............................................................................................................................
.....
Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản - Trang 2
Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ tài chính bất động sản 9 10 835