Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên là mẫu hợp đồng do Download.com.vn sưu tầm
để các bạn tham khảo. Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên
Số: ..../2007/HĐTV- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên tham gia hợp đồng;
- Căn cứ vào luật luật sư;
Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ...., tại ..........................., các bên gồm:
1. Bên thuê tư vấn (Bên A):
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
Fax:
 Đại diện bởi: Ông/Bà ....
 Chức vụ:
2. Bên Tư vấn (Bên B):
 Địa chỉ:
 Điện thoại: Fax:
 Đại diện bởi: Ông/Bà ....
 Chức vụ:
Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thường
xuyên (sau đây gọi là “hợp đồng”) với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung tư vấn
Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho Bên A, bao gồm các công việc cụ thể
sau đây:
1.1. Cung cấp và cập nhật văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của
Viglacera và theo yêu cầu của Bên A;
1.2. Cung cấp và cập nhật các quy định của pháp luật cần lưu ý khi Bên A đưa ra sản
phẩm/dịch vụ mới theo yêu cầu của Bên A.
1.3. Cung cấp và cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo hộ các đối
tượng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A.
1.4. Cung cấp ý kiến chính thức về tính hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu và các giao dịch
theo yêu cầu của Bên A.
Nội dung dịch vụ tư vấn thường xuyên quy định tại Điều này không bao gồm các công
việc đại diện hoặc tham gia cùng đàm phán với các đối tác của Bên A.
Điều 2: Thời hạn hợp đồng
2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 (hai mươi tư) tháng (sau đây gọi là “thời hạn hợp
đồng”).
2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi ý kiến
bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15
ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.
Điều 3: Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ
 Phí dịch vụ tư vấn:
 Tổng thời gian Bên B cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A là: 50 giờ/tháng (năm
mươi giờ/tháng).
 Trong trường hợp vượt quá thời gian 50 giờ/tháng, mức thu thêm cho mỗi giờ
cung cấp dịch vụ tư vấn là 70 USD/giờ (bảy mươi đô la Mỹ/giờ).
 Thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn là toàn bộ thời gian thực tế Bên B sử dụng để
cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên A, bao gồm: thời gian chuẩn bị, cập nhật và cung...
Hợp đồng dịch vụ vấn thường xuyên mẫu hợp đồng do Download.com.vn sưu tầm
để các bạn tham khảo. Nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----
Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên
Số: ..../2007/HĐTV-
- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14/06/2005;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên tham gia hợp đồng;
- Căn cứ vào luật luật sư;
Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ...., tại ..........................., các bên gồm:
1. Bên thuê tư vấn (Bên A):
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Đại diện bởi: Ông/Bà ....
Chức vụ:
2. Bên Tư vấn (Bên B):
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Đại diện bởi: Ông/Bà ....
Chức vụ:
Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên nhất trí kết hợp đồng dịch vụ vấn thường
xuyên (sau đây gọi là “hợp đồng”) với các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung tư vấn
Bên B cung cấp dịch vụ vấn thường xuyên cho Bên A, bao gồm các công việc cụ thể
sau đây:
1.1. Cung cấp cập nhật văn bản pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh của
Viglacera và theo yêu cầu của Bên A;
1.2. Cung cấp cập nhật các quy định của pháp luật cần lưu ý khi Bên A đưa ra sản
phẩm/dịch vụ mới theo yêu cầu của Bên A.
1.3. Cung cấp cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo hộ các đối
tượng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A.
1.4. Cung cấp ý kiến chính thức về tính hợp pháp của các hồ sơ, tài liệucác giao dịch
theo yêu cầu của Bên A.
Nội dung dịch vụ vấn thường xuyên quy định tại Điều này không bao gồm các công
việc đại diện hoặc tham gia cùng đàm phán với các đối tác của Bên A.
Điều 2: Thời hạn hợp đồng
2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 (hai mươi tư) tháng (sau đây gọi là “thời hạn hợp
đồng”).
2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi ý kiến
bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15
ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.
Điều 3: Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn và phương thức thanh toán
Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên - Trang 2
Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên 9 10 879