Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
Số: .........................................
(V/v: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
CÔNG TRÌNH: ………………………….)
I. CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.
- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7.
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng
công trình xây dựng.
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình.
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp
đồng trong hoạt động xây dựng.
- Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban
hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Chức năng và quyền hạn của hai bên.
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2007, tại trụ sở Công ty ……………, hai bên chủ thể
Hợp đồng gồm:
II. CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
1. Đại diện bên giao thầu (Bên A)
- Tên đơn vị.................................................................................................................................. :
- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................................
- Người đại diện:..........................................................................................................................
- Chức vụ:.....................................................................................................................................
- Điện thoại:..................................................................................................................................
- Fax:............................................................................................................................................
- Tài khoản số:..............................................................................................................................
- Mã số thuế:.................................................................................................................................
2. Đại diện bên nhận...
-
1
-
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẤN
Số: .........................................
(V/v: Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị
CÔNG TRÌNH: ………………………….)
I. CĂN CỨ ĐỂ KẾT HỢP ĐỒNG:
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4.
- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7.
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản chất lượng
công trình xây dựng.
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản dự án đầu xây
dựng công trình.
- Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính ph v việc sửa đổi, b sung
một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản chi phí đầu
xây dựng công trình.
- Thông số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của B Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp
đồng trong hoạt động xây dựng.
- Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban
hành Định mức chi phí quản dự án đầu xây dựng công trình.
- Chức năng quyền hạn của hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2007, tại trụ sở Công ty ……………, hai bên chủ thể
Hợp đồng gồm:
II. CÁC BÊN KẾT HỢP ĐỒNG:
1. Đại diện bên giao thầu (Bên A)
- Tên đơn vị.................................................................................................................................. :
- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................................
- Người đại diện:..........................................................................................................................
- Chức vụ:.....................................................................................................................................
- Điện thoại:..................................................................................................................................
- Fax:............................................................................................................................................
- Tài khoản số:..............................................................................................................................
- số thuế:.................................................................................................................................
2. Đại diện bên nhận thầu (Bên B):
- Tên đơn vị.................................................................................................................................. :
- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................................
- Người đại diện:..........................................................................................................................
- Chức vụ:.....................................................................................................................................
- Điện thoại:..................................................................................................................................
- Fax:............................................................................................................................................
- Tài khoản số:..............................................................................................................................
- số thuế:.................................................................................................................................
Hợp đồng dịch vụ tư vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng dịch vụ tư vấn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng dịch vụ tư vấn 9 10 792