Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng ĐTM

Được đăng lên bởi hoanganh-laichau99
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN
Số:48 /2014 /HĐ-TV

Gói thầu: Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường
Thuộc dự án: Công trình kè sạt lở bờ suối Nậm so khu vực xã Mường So,
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Giữa
BAN QLDA HUYỆN PHONG THỔ
Và
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN & GIÁM SÁT MT HOÀNG ANH

Phong Thổ, tháng 7/2014

MỤC LỤC
PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG................................................3
PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG...............5
Điều 1: Các định nghĩa và diễn giải..........................................................................6
Điều 2: Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên................................................................6
Điều 3: Trao đổi thông tin.........................................................................................7
Điều 4: Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng.................................................7
Điều 5: Nội dung và khối lượng công việc lập báo Cam kết bảo vệ môi trường......7
Điều 6: Yêu cầu về chất lượng, số lượng Báo cáo lập báo Cam kết bảo vệ môi
trường........................................................................................................................7
Điều 7: Nghiệm thu sản phẩm..................................................................................8
Điều 8: Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng.....................................................8
Điều 9: Hình thức hợp đồng, giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán.........................9
Điều 10: Điều chỉnh giá hợp đồng............................................................................9
Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu................................................................9
Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư...........................................................12
Điều 13: Nhân lực của nhà thầu..............................................................................13
Điều 14: Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu.......................................................14
Điều 15: Bảo hiểm..................................................................................................15
Điều 16: Rủi ro và bất khả kháng............................................................................15
Điều 17: Tạm ngừng công việc trong hợp đồng.....................................................16
Điều 18: Chấm dứt hợp đồng................................................................................
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hạnh pc
.
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN
Số:48 /2014 /HĐ-TV
Gói thầu: Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường
Thuộc dự án: Công trình kè sạt lở bờ suối Nậm so khu vực xã Mường So,
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Giữa
BAN QLDA HUYỆN PHONG THỔ
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN & GIÁM SÁT MT HOÀNG ANH
Phong Thổ, tháng 7/2014
Hợp đồng ĐTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng ĐTM - Người đăng: hoanganh-laichau99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hợp đồng ĐTM 9 10 197