Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng gia công đặt hàng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Số: [SO HD]/HĐGC
- Căn cứ Pháp lệnh HĐKT ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17 ngày 16-1-1990 của Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết việc thi
hành Pháp lệnh HĐKT.
- Căn cứ........................................(chế độ, thể lệ của ngành tiểu, thủ công nghiệp).
Hôm nay, ngày...........tháng.......năm..........
Tại ................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên đặt hàng):
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ............................................................................................
- Địa chỉ: ......................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................
- Tài khoản số: .............................................. Mở tại ngân hàng:................................................
- Đại diện là Ông (bà):........................................................ Chức vụ:..........................................
- Giấy ủy quyền số:............................................................. (nếu không phải là giám đốc hoặc
tổng giám đốc).
Viết ngày .............................Do ......................................... chức vụ .....................................ký.
Bên B (Bên sản xuất gia công):
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ............................................................................................
- Địa chỉ:.......................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................
- Tài khoản số: .............................................. Mở tại ngân hàng: ................................................
- Đại diện là Ông (bà):........................................................ Chức vụ: .........................................
- Giấy ủy quyền số: ............................................................ (nều có).
Viết ngày .............................Do.......................................... chức vụ ........................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Số: [SO HD]/HĐGC
- Căn cứ Pháp lệnh HĐKT ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17 ngày 16-1-1990 của Hội đồng b trưởng quy định chi tiết việc thi
hành Pháp lệnh HĐKT.
- Căn cứ........................................(chế độ, thể lệ của ngành tiểu, thủ công nghiệp).
Hôm nay, ngày...........tháng.......năm..........
Tại ................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên đặt hàng):
- Tên doanh nghiệp (hoặc quan): ............................................................................................
- Địa chỉ: ......................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................
- Tài khoản số: .............................................. Mở tại ngân ng:................................................
- Đại diện Ông (bà):........................................................ Chức vụ:..........................................
- Giấy ủy quyền số:............................................................. (nếu không phải giám đốc hoặc
tổng giám đốc).
Viết ngày .............................Do ......................................... chức vụ .....................................ký.
Bên B (Bên sản xuất gia công):
- Tên doanh nghiệp (hoặc quan): ............................................................................................
- Địa chỉ:.......................................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................................................................................
- Tài khoản số: .............................................. Mở tại ngân hàng: ................................................
- Đại diện Ông (bà):........................................................ Chức vụ: .........................................
- Giấy ủy quyền số: ............................................................ (nều ).
Viết ngày .............................Do..........................................chức vụ .....................................ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng:
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất:................................................................................
2. Quy cách phẩm chất: .........................................................................................................
Điều 2: Nguyên vật liệu chính phụ:
1. Bên A trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm:
a- Tên từng loại:................................Số lượng:.................. chất lượng ................................
b- Thời gian giao:..................... Tại địa điểm:.................................................]
c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về s lượng, chất lượng các nguyên
liệu do bên A cung ứng phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.
2. Bên B trách nhiệm cung ứng các phụ liệu đ sản xuất:
Hợp đồng gia công đặt hàng - Trang 2
Hợp đồng gia công đặt hàng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng gia công đặt hàng 9 10 407