Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HẢNG

Được đăng lên bởi nntinh-pn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Hợp đồng số …./HĐGC

Hôm nay ngày …. tháng …năm ….
Tại …………………………………………..…………………………………(địa điểm ký kết).
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (Bên đặt hàng)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ……………………………………………………
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………………………………………………..………
- Tài khoản số: …………………………. Mở tại ngân hàng: ………………………….
- Đại diện là ông (bà): …………………………………………………………………….
- Chức vụ: …………………………………………………………………………………
- Giấy ủy quyền số: …………………………………………………………… (nếu có).
Viết ngày …………………………………………………………………………………….
Do ……………………………. Chức vụ ………………………………………………. ký.
Bên B (Bên sản xuất gia công)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ……………………………………………….……
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………..……
- Tài khoản số: …………………………. Mở tại ngân hàng: …………………………..
- Đại diện là ông (bà): ……………………………………………………………………..
- Chức vụ: ………………………………………………………………………………..…
- Giấy ủy quyền số: …………………………………………………………… (nếu có).
Viết ngày ………………………………………………………………………………..…….
Do ……………………………. Chức vụ ………………………………………………. ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận với nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất…
2. Quy cách phẩm chất:
+ ……………………………………………………………………………………………….
+ ……………………………………………………………………………………………….
Luatdongtay.com – Lien he dich vu: 0983367068

+ ……………………………………………………………………………………………….
Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ
1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gốm:
a. Tên từng loại …………. Số lượng ……………. Chất lượng ………………………..
b. Thời gian giao ………… Tại địa điểm ………………………. (Kho bên B).
c. Trách nhiệm bảo quản: Bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các
nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao
vào sản xuất sản phẩm.
2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất.
a. Tên từng loại …………………… số lượng …………….. đơn giá (hoặc Quy định
chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).
b. Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là: …………………
Điều 3: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm
1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày ………………………
Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo
đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất
(nếu cần).
2. Thời gian giao nhận sản phẩm
Nếu giao theo đợt thì:
a. Đợt 1: Ngày …………… địa điểm ………………………………………………...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG
Hợp đồng số …./HĐGC
Hôm nay ngày …. tháng …năm ….
Tại …………………………………………..…………………………………(địa điểm ký kết).
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (Bên đặt hàng)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ……………………………………………………
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
- Điện thoại: ………………………………………………………………………..………
- Tài khoản số: …………………………. Mở tại ngân hàng: ………………………….
- Đại diện là ông (bà): …………………………………………………………………….
- Chức vụ: …………………………………………………………………………………
- Giấy ủy quyền số: …………………………………………………………… (nếu có).
Viết ngày …………………………………………………………………………………….
Do ……………………………. Chức vụ ………………………………………………. ký.
Bên B (Bên sản xuất gia công)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) ……………………………………………….……
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………………………………………………………..……
- Tài khoản số: …………………………. Mở tại ngân hàng: …………………………..
- Đại diện là ông (bà): ……………………………………………………………………..
- Chức vụ: ………………………………………………………………………………..…
- Giấy ủy quyền số: …………………………………………………………… (nếu có).
Viết ngày ………………………………………………………………………………..…….
Do ……………………………. Chức vụ ………………………………………………. ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận với nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng
1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất…
2. Quy cách phẩm chất:
+ ……………………………………………………………………………………………….
+ ……………………………………………………………………………………………….
Luatdongtay.com – Lien he dich vu: 0983367068
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HẢNG - Trang 2
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HẢNG - Người đăng: nntinh-pn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HẢNG 9 10 563