Ktl-icon-tai-lieu

Hợp Đồng Giao Khoán

Được đăng lên bởi xuanlien_91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
tæng c«ng ty
®Çu t ph¸t triÓn .................
c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ..........

H§GKNB/2007

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ T©y, ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007

Sè ......../h®gk

Hîp ®ång giao kho¸n x©y l¾p
VÒ viÖc thi c«ng

H¹ng môc:
C«ng tr×nh:
§Þa ®iÓm:

chung c 5 tÇng t1 - phÇn th©n
khu nhµ ë cao tÇng ct18
l« ct18 - khu ®« thÞ míi …………… .- hµ néi

- C¨n cø Bé luËt d©n sù cña Nhµ níc níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ban hµnh
ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005 t¹i kú häp thø 7 Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Nam;
- C¨n cø vµo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ….
ngµy …….;
- C¨n cø giÊy giao nhiÖm vô sè 19/HUD3-KTKH ngµy 29/05/2007 cña C«ng ty cho §éi
x©y l¾p sè 8.;
- C¨n cø vµo Hîp ®ång kinh tÕ sè 24D/H§KT ngµy 30/10/2007 gi÷a C«ng ty cæ phÇn
®Çu t ph¸t triÓn ………. víi C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng ……;
- C¨n cø vµo n¨ng lùc cña §éi x©y l¾p sè 8;
Hai bªn gåm:

Bªn giao kho¸n (Bªn A): C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ………
- ¤ng: NguyÔn….
Chøc vô: Gi¸m ®èc c«ng ty
- §iÖn tho¹i: 043.824572
Fax: 043.827992
- §¨ng ký kinh doanh sè 0303000209 do Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t – TP …….. cÊp
- §Þa chØ: Sè…..§êng ….. - phêng …… - TP…….
- Sè tµi kho¶n: .......................... t¹i Ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn ..........
Bªn nhËn kho¸n (Bªn B): ®éi x©y l¾p sè ............
- ¤ng: Vâ.....
Chøc vô: §éi trëng §éi x©y l¾p sè ...........
Hai bªn tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång giao kho¸n víi c¸c ®iÒu kho¶n sau:
§iÒu 1: Ph¹m vi c«ng viÖc

Bªn A giao cho Bªn B thi c«ng h¹ng môc PhÇn th©n Nhµ chung c 5 tÇng T1Thuéc c«ng tr×nh nhµ ë cao tÇng l« CT18 - Khu ®« thÞ míi ………….. Trªn c¬ së gi¸ trÞ hîp
®ång kinh tÕ gi÷a C«ng ty cæ phÇn ®Çu t ph¸t triÓn …….. víi C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ X©y
dùng ………. víi gi¸ trÞ t¹m tÝnh 8.728.521.000 ®ång, víi ph¬ng thøc kho¸n gän chi phÝ
(ngoµi c¸c kho¶n ph¶i nép thuÕ Nhµ níc) víi tû lÖ 94% trªn gi¸ trÞ quyÕt to¸n ®îc duyÖt.
§iÒu 2: Thêi gian thùc hiÖn

TiÕn ®é thi c«ng:theo tiÕn ®é thi c«ng ®îc Chñ ®Çu t phª duyÖt
§iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn

Bªn A cã tr¸ch nhiÖm
1. Giao ®ñ cho Bªn B c¸c tµi liÖu hå s¬ cã liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh.
2. KiÓm tra gi¸m s¸t chÊt lîng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.
3. Theo dâi, kiÓm tra c¸c thñ tôc vÒ tµi chÝnh.
4. T¹m øng, lµm thñ tôc vay vµ cho vay tiÒn víi Bªn B.
5. Gióp ®ì Bªn B vÒ mÆt ph¸p lý trong hîp ®ång mua b¸n vËt t.
6. ChuyÓn tiÒn kÞp thêi cho Bªn B khi nhËn ®îc tiÒn thanh quyÕt to¸n cña Chñ ®Çu t sau khi
Bªn B ®·...
H§GKNB/2007
tæng c«ng ty
®Çu t ph¸t triÓn .................
c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng ..........
Sè ......../h®gk
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ T©y, ngµy .... th¸ng .... n¨m 2007
Hîp ®ång giao kho¸n x©y l¾p
VÒ viÖc thi c«ng
H¹ng môc: chung c 5 tÇng t1 - phÇn th©n
C«ng tr×nh: khu nhµ ë cao tÇng ct18
§Þa ®iÓm: l« ct18 - khu ®« thÞ míi .- hµ néi
- C¨n luËt d©ncña Nhµ níc níc céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ban hµnh
ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005 t¹i häp thø 7 Quèc héi níc céng hoµ héi chñ nghÜa ViÖt
Nam;
- C¨n vµo §iÒu chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t x©y dùng .
ngµy …….;
- C¨n giÊy giao nhiÖm 19/HUD3-KTKH ngµy 29/05/2007 cña C«ng ty cho §éi
x©y l¾p sè 8.;
- C¨n vµo Hîp ®ång kinh 24D/H§KT ngµy 30/10/2007 gi÷a C«ng ty phÇn
®Çu t ph¸t triÓn ………. víi C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ X©y dùng ……;
- C¨n cø vµo n¨ng lùc cña §éi x©y l¾p sè 8;
Hai bªn gåm:
Bªn giao kho¸n (Bªn A): C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng
- ¤ng: NguyÔn…. Chøc vô: Gi¸m ®èc c«ng ty
- §iÖn tho¹i: 043.824572 Fax: 043.827992
- §¨ng ký kinh doanh sè 0303000209 do Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t – TP …….. cÊp
- §Þa chØ: Sè…..§êng ….. - phêng …… - TP…….
- Sè tµi kho¶n: .......................... t¹i Ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn ..........
Bªn nhËn kho¸n (Bªn B): ®éi x©y l¾p sè ............
- ¤ng: Vâ..... Chøc vô: §éi trëng §éi x©y l¾p sè ...........
Hai bªn tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång giao kho¸n víi c¸c ®iÒu kho¶n sau:
§iÒu 1: Ph¹m vi c«ng viÖc
Bªn A giao cho Bªn B thi c«ng h¹ng môc PhÇn th©n Nhµ chung c 5 tÇng T1-
Thuéc c«ng tr×nh nhµ ë cao tÇng l« CT18 - Khu ®« thÞ míi …….. Trªn c¬ së gi¸ trÞ hîp
®ång kinh gi÷a C«ng ty phÇn ®Çu t ph¸t triÓn …….. víi C«ng ty phÇn §Çu t y
dùng ………. víi gi¸ trÞ t¹m nh 8.728.521.000 ®ång, víi ph¬ng thøc kho¸n gän chi p
(ngoµi c¸c kho¶n ph¶i nép thuÕ Nhµ níc) víi tû lÖ 94% trªn gi¸ trÞ quyÕt to¸n ®îc duyÖt.
§iÒu 2: Thêi gian thùc hiÖn
TiÕn ®é thi c«ng:theo tiÕn ®é thi c«ng ®îc Chñ ®Çu t phª duyÖt
§iÒu 3: Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn
Bªn A cã tr¸ch nhiÖm
1. Giao ®ñ cho Bªn B c¸c tµi liÖu hå s¬ cã liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh.
2. KiÓm tra gi¸m s¸t chÊt lîng vµ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.
3. Theo dâi, kiÓm tra c¸c thñ tôc vÒ tµi chÝnh.
4. T¹m øng, lµm thñ tôc vay vµ cho vay tiÒn víi Bªn B.
5. Gióp ®ì Bªn B vÒ mÆt ph¸p lý trong hîp ®ång mua b¸n vËt t.
6. ChuyÓn tiÒn kÞp thêi cho Bªn B khi nhËn ®îc tiÒn thanh quyÕt to¸n cña Chñ ®Çu t sau khi
Bªn B ®· hoµn tÊt thñ tôc theo quy ®Þnh cña C«ng ty.
7. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Bªn B thi c«ng c«ng tr×nh, hoµn thµnh tiÕn ®é.
8. KiÓm tra viÖc §éi thùc hiÖn c¸c chÕ ®é an toµn lao ®éng, b¶o lao ®éng, chÕ ®é
kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng, híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n néi trong §éi theo
Ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª quy ®Þnh.
1
Hợp Đồng Giao Khoán - Trang 2
Hợp Đồng Giao Khoán - Người đăng: xuanlien_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp Đồng Giao Khoán 9 10 70