Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng giáo viên dạy nghề

Được đăng lên bởi Trọng Tiến
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIÁ0 VIÊN DẠY NGHỀ
( Số: ……./HĐGV)
Căn cứ Luật dân sự số 33/2005 QH 11 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ngày 14/6/2006;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khả năng của 02 bên.
Hôm nay, ngày …….tháng …….năm 2014, tại: Trung ......................................
Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng với nội dung cụ thể như sau:
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: ...................................................................
Ông: ......................
Chức vụ: ....................
Ông: ................................
Chức vụ: .....................
Địa chỉ: ...............................................
Điện thoại: 060.2214773
Tài khoản: ........................... tại: ...........................................................................
BÊN B: ĐẠI DIỆN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Ông (Bà): ......................................
Nghề nghiệp: ...............................................
Sinh ngày: ......... tháng .................năm ................
Nơi sinh: ...................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................
Số CMND: ........................ Cấp ngày ...... tháng ........ năm ........
Nơi cấp: CA ...........................
Điện thoại: .................................................................................................................
Sau khi bàn bạc hai bên đã thoả thuận ký hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều
1.
Bên
A
hợp
đồng
với
bên
B
dạy
nghề..................................................... ................................................................................
........cụ thể như sau:

STT

Ngành nghề đào tạo

Thời
gian đào
tạo

........
........
........
........

........................................
........................................
........................................
........................................

................
................
................
................

Tổng số
tiết (giờ)

Đơn giá
(đồng/tiết)

Thành tiền

................
................
................
................

......................
......................
......................
......................

........................
...............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GIÁ0 VIÊN DẠY NGHỀ
( Số: ……./HĐGV)
Căn cứ Luật dân sự số 33/2005 QH 11 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ngày 14/6/2006;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khả năng của 02 bên.
Hôm nay, ngày …….tháng …….năm 2014, tại: Trung ......................................
Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng với nội dung cụ thể như sau:
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: ...................................................................
Ông: ...................... Chức vụ: ....................
Ông: ................................ Chức vụ: .....................
Địa chỉ: ...............................................
Điện thoại: 060.2214773
Tài khoản: ........................... tại: ...........................................................................
BÊN B: ĐẠI DIỆN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Ông (Bà): ...................................... Nghề nghiệp: ...............................................
Sinh ngày: ......... tháng .................năm ................
Nơi sinh: ...................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................
Số CMND: ........................ Cấp ngày ...... tháng ........ năm ........
Nơi cấp: CA ...........................
Điện thoại: .................................................................................................................
Sau khi bàn bạc hai bên đã thoả thuận ký hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1. Bên A hợp đồng với bên B dạy
nghề..................................................... ................................................................................
........cụ thể như sau:
STT Ngành nghề đào tạo
Thời
gian đào
tạo
Tổng số
tiết (giờ)
Đơn giá
(đồng/tiết)
Thành tiền
........
........
........
........
........................................
........................................
........................................
........................................
................
................
................
................
................
................
................
................
......................
......................
......................
......................
........................
........................
........................
........................
Tổng cộng
Viết bằng chữ: ( .................................................................................................... )
Hợp đồng giáo viên dạy nghề - Trang 2
Hợp đồng giáo viên dạy nghề - Người đăng: Trọng Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng giáo viên dạy nghề 9 10 874