Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
Số:.../...
Hôm nay, ngày........................., tại............................, Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thỏa
thuận sau đây :
ĐIỀU 1
CĂN HỘ GÓP VỐN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ...................................................... (5),
cụ thể như sau:
- Địa chỉ :.................................................................................................................................
- Căn hộ số: .......................................... tầng:.........................................................................
- Tổng diện tích sử dụng:.........................................................................................................
- Diện tích xây dựng: ......................... ....................................................................................
- Kết cấu nhà:...........................................................................................................................
- Số tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: .................................................................................................................
- Tờ bản đồ số:.....................................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất: .................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
Số:.../...
Hôm nay, ngày........................., tại............................, Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thỏa
thuận sau đây :
ĐIỀU 1
CĂN HỘ GÓP VỐN
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ...................................................... (5),
cụ thể như sau:
- Địa chỉ :.................................................................................................................................
- Căn hộ số: .......................................... tầng:.........................................................................
- Tổng diện tích sử dụng:.........................................................................................................
- Diện tích xây dựng: ......................... ....................................................................................
- Kết cấu nhà:...........................................................................................................................
- Số tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: .................................................................................................................
- Tờ bản đồ số:.....................................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ...................................................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ............................................................................................................... m2
+ Sử dụng chung: ............................................................................................................. m2
- Mục đích sử dụng:................................................................................................................
- Thời hạn sử dụng:.................................................................................................................
Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư - Trang 2
Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư 9 10 993