Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng gửi hàng hóa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG HOÁ
Hợp đồng số …./HĐ….
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….
Tại:
……………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………
…………
Chúng tôi gồm có:
Bên gửi tài sản (Sau đây gọi là Bên A)
Tên
chủ
hàng:
…………………………………
Ngày
sinh:
……………………………….
Số CMND: ………………………Cấp ngày ……………………… Tại:
…………………
Điện thoại: …………………………….
Email:
…………………………………..
Hộ
khẩu
thường
trú:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………
Địa
chỉ
liên
hệ:
……………………………………………………………………………..
Bên giữ tài sản (Sau đây gọi là Bên B)
Tên
chủ
kho
bãi:
…………………………………
Ngày
sinh:
……………………………
Số CMND: ………………………Cấp ngày ……………………… Tại:
…………………
Điện thoại: …………………………….
Email:
…………………………………..
Hộ
khẩu
thường
trú:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………
Địa
chỉ
liên
hệ:
……………………………………………………………………………..

Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như
sau:
Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:
- Tên
tài
sản,
hàng
hóa:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………
- Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ:
………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………
………

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán
- Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).
+ Loại hàng thứ nhất:………… đồng /tháng
+ Loại hàng thứ hai ………….. đồng /tháng
+
Loại
hàng
thứ
ba:
……………………..
………………………………………………
+
Loại
hàng
thứ
tư:
…………………………………………………………………….
Phương thức thanh toán (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản)
Thời hạn thanh toán:
Lần
1:
……………………………………………………………………………………….
Lần
2:
……………………………………………………………………………………….
Lần
3:
……………………………………………………………………………………….
Số
tiền
còn
lại
là:
…………………………………………………………………………...
Được
thanh
toán
khi:
……………………………………………………………………….
ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
-

Thông báo các đặc tính của vật gửi, nếu cần thiết:

………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………
………
- Trả thù lao khi lấy lại vật gửi
………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………
………
- Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản
đã gửi.
- Chịu phạt ….% do chậm nhận lại tài sản đã gửi vào kho theo quy định của
hợp đồng.
ĐIỀU 4 NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
-

-

-

Bảo quản cẩn thận vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo
quản.
Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ các trường h...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG HOÁ
Hợp đồng số …./HĐ….
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….
Tại:
……………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………
…………
Chúng tôi gồm có:
Bên gửi tài sản (Sau đây gọi là Bên A)
Tên chủ hàng: ………………………………… Ngày sinh:
……………………………….
Số CMND: ………………………Cấp ngày ……………………… Tại:
…………………
Điện thoại: ……………………………. Email:
…………………………………..
Hộ khẩu thường trú:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………
Địa chỉ liên hệ:
……………………………………………………………………………..
Bên giữ tài sản (Sau đây gọi là Bên B)
Tên chủ kho bãi: ………………………………… Ngày sinh:
……………………………
Số CMND: ………………………Cấp ngày ……………………… Tại:
…………………
Điện thoại: ……………………………. Email:
…………………………………..
Hộ khẩu thường trú:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………
Địa chỉ liên hệ:
……………………………………………………………………………..
Hợp đồng gửi hàng hóa - Trang 2
Hợp đồng gửi hàng hóa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng gửi hàng hóa 9 10 857