Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….
Tại (địa điểm): …………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên gởi tài sản)
Tên chủ hàng: …………………… Số CMND: ………………
Cấp ngày …………………………………. Tại: …………….
Điện thoại số: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………
Bên B (Bên giữ tài sản)
Tên chủ kho bãi: ………………………… Số CMND: …………
Cấp ngày: …………………………….. Tại: ……………………
Điện thoại số: ……………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………
Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:
Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:
-

Tên tài sản, hàng hóa: ……………………………………

-

Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ.

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán
-

Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng thứ nhất:………… đồng /tháng
+ Loại hàng thứ hai ………….. đồng /tháng
+ ………………………………………………

+ ……………………………………………..
-

Phương thức thanh toán (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, thời hạn trả…

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A
-

Thông báo các đặc tính của vật gửi, nếu cần thiết.

-

Trả thù lao khi lấy lại vật gửi

-

Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã
gởi.

-

Chịu phạt ….% do chậm nhận lại tài sản đã gửi vào kho theo quy định của hợp
đồng.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B (bên giữ tài sản)
-

Bảo quản cẩn thận vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo
quản.

-

Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ các trường hợp bất khả kháng.

-

Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng vật gửi giữ.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp
-

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng,
nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích
cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

-

Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa
án giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … đến ngày ….
Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
Ký tên

ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký tên

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------
HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….
Tại (địa điểm): …………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên gởi tài sản)
Tên chủ hàng: …………………… Số CMND: ………………
Cấp ngày …………………………………. Tại: …………….
Điện thoại số: …………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………
Bên B (Bên giữ tài sản)
Tên chủ kho bãi: ………………………… Số CMND: …………
Cấp ngày: …………………………….. Tại: ……………………
Điện thoại số: ……………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………
Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:
Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:
- Tên tài sản, hàng hóa: ……………………………………
- Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ.
Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán
- Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).
+ Loại hàng thứ nhất:………… đồng /tháng
+ Loại hàng thứ hai ………….. đồng /tháng
+ ………………………………………………
Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi - Trang 2
Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi 9 10 63