Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Được đăng lên bởi trongdoan-iagrai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tải về từ website Tư Vấn Luật thuộc sở hữu của Bắc Việt Luật
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
_______________

Soá:

HÔÏP ÑOÀNG ÑAÏI DIEÄN
/HÑÑD

- Caên cöù Luaät thöông maïi nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.
- Caên cöù Nghò ñònh......./CP ngaøy........thaùng........naêm............. cuûa Chính phuû
höôùng daãn thi haønh Luaät thöông maïi.
- Caên cöù........................(vaên baûn höôùng daãn caùc caáp caùc ngaønh).
- Caên cöù quyeát ñònh soá......./TLDN ngaøy.....thaùng.....naêm.......
- Caên cöù.........................................................
Hoâm nay ngaøy.....thaùng.....naêm..........taïi............................... chuùng toâi goàm coù:
BEÂN UYÛ NHIEÄM: COÂNG TY THÖÔNG MAÏI & VAØ DÒCH VUÏ HUØNG MINHTNHH
- Ñòa chæ truï sôû chính:..................................................................
- Ñieän thoaïi:.......................Telex:............................Fax:..................................
- Taøi khoaûn soá:..................................Môû taïi ngaân haøng:......................................
- Ñaïi dieän laø:...........................................Chöùc vuï: ..............................................
Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân A.
BEÂN ÑAÏI DIEÄN: CHI NHAÙNH COÂNG TY THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ HUØNG
MINH – TNHH
- Ñòa chæ truï sôû chính:.............................................................................................
- Ñieän thoaïi:..........................Telex:.........................Fax:.....................................
- Ñaïi dieän laø:...........................................Chöùc vuï: ..............................................
Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân B .
Sau khi baøn baïc, thaûo luaän hai beân ñi ñeán thoáng nhaát kyù hôïp ñoàng moâi giôùi vôùi
nhöõng noäi dung vaø ñieàu khoaûn sau:
Ñieàu 1: Coâng vieäc uûy nhieäm cho beân ñaïi dieän
Beân A uûy nhieäm cho beân B laøm ñaïi dieän vôùi danh nghóa Coâng ty thöông maïi &
dòch vuï Huøng Minh – TNHH ñeå baùn caùc saûn phaåm vaät lieäu xaây döïng cô sôû haï taàng
treân ñòa baøn thuoäc tænh........................................(coù danh muïc haøng hoaù ñính keøm)
Teân goïi:Chi nhaùnh coâng ty thöông maïi & dòch vuï Huøng Minh – TNHH
Ñòa chæ:....................................................
Ngöôøi ñöôïc ñaïi dieän:
OÂng (baø):.................................................Chöùc vuï:Tröôûng chi nhaùnh
Cuøng caùc oâng baø coù teân sau ñaây
OÂng (baø) :.......
Tải về từ website Tư Vấn Luật thuộc sở hữu của Bắc Việt Luật
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
_______________
HÔÏP ÑOÀNG ÑAÏI DIEÄN
Soá: /HÑÑD
- Caên cöù Luaät thöông maïi nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.
- Caên cöù Nghò ñònh......./CP ngaøy........thaùng........naêm............. cuûa Chính phuû
höôùng daãn thi haønh Luaät thöông maïi.
- Caên cöù........................(vaên baûn höôùng daãn caùc caáp caùc ngaønh).
- Caên cöù quyeát ñònh soá......./TLDN ngaøy.....thaùng.....naêm.......
- Caên cöù.........................................................
Hoâm nay ngaøy.....thaùng.....naêm..........taïi............................... chuùng toâi goàm coù:
BEÂN UYÛ NHIEÄM: COÂNG TY THÖÔNG MAÏI & VAØ DÒCH VUÏ HUØNG MINH-
TNHH
- Ñòa chæ truï sôû chính:..................................................................
- Ñieän thoaïi:.......................Telex:............................Fax:..................................
- Taøi khoaûn soá:..................................Môû taïi ngaân haøng:......................................
- Ñaïi dieän laø:...........................................Chöùc vuï: ..............................................
Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân A.
BEÂN ÑAÏI DIEÄN: CHI NHAÙNH COÂNG TY THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ HUØNG
MINH – TNHH
- Ñòa chæ truï sôû chính:.............................................................................................
- Ñieän thoaïi:..........................Telex:.........................Fax:.....................................
- Ñaïi dieän laø:...........................................Chöùc vuï: ..............................................
Trong hôïp ñoàng naøy goïi taét laø beân B .
Sau khi baøn baïc, thaûo luaän hai beân ñi ñeán thoáng nhaát kyù hôïp ñoàng moâi giôùi vôùi
nhöõng noäi dung vaø ñieàu khoaûn sau:
Ñieàu 1: Coâng vieäc uûy nhieäm cho beân ñaïi dieän
Beân A uûy nhieäm cho beân B laøm ñaïi dieän vôùi danh nghóa Coâng ty thöông maïi &
dòch vuï Huøng Minh TNHH ñeå baùn caùc saûn phaåm vaät lieäu xaây döïng sôû haï taàng
treân ñòa baøn thuoäc tænh........................................(coù danh muïc haøng hoaù ñính keøm)
Teân goïi:Chi nhaùnh coâng ty thöông maïi & dòch vuï Huøng Minh – TNHH
Ñòa chæ:....................................................
Ngöôøi ñöôïc ñaïi dieän:
OÂng (baø):.................................................Chöùc vuï:Tröôûng chi nhaùnh
Cuøng caùc oâng baø coù teân sau ñaây
OÂng (baø) :................................................Chöùc vuï.................................................
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Trang 2
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Người đăng: trongdoan-iagrai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 9 10 864