Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Được đăng lên bởi justinandest
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------------------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
Số: …../HDHTKD
- Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.
Chúng tôi gồm có:
1. ......................................

(gọi tắt là Bên A)

Trụ sở: …….
GCNĐKKD số: ……….do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư …….. cấp
ngày: ……..;
Số tài khoản: ……….
Điện thoại: ………..
Người đại diện: …………..
Chức vụ: Giám đốc
Và
2. ......................................
(gọi tắt là Bên A)
Trụ sở: ……………..
GCNĐKKD số: ……… do Phòng ĐKKD – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……..
cấp ngày: ………
Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng ………..
Điện thoại: ………….
Fax: ……..
Người đại diện: …………
Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc
Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số:
ngày tháng năm
Và ông/bà
.................... ......................................
Địa chỉ: ……………..
CMND số: ……… do Công an tỉnh …….. cấp ngày: ………
 - Luật sư tư vấn trực tuyến (24/7) gọi: 1900 6169

Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng ………..
Điện thoại: ………….
Fax: ……..
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều
khoản và điều kiện sau đây:
Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh
Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác …………………………………..
Điều 2. Thời hạn hợp đồng.
Thời hạn hợp tác là 05 (năm) năm bắt đầu kể từ ngày 28 tháng 11 năm ………
đến hết ngày 28 tháng 11 năm ……………. Thời hạn trên có thể được kéo dài
theo sự thoả thuận của hai bên.
Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh
3.1. Góp vốn
Bên A góp vốn bằng toàn bộ giá trị lượng phế liệu nhập khẩu về Việt Nam để tái
chế phù hợp với khả năng sản xuất của Nhà máy. Giá trị trên bao gồm toàn bộ
các chi phí để hàng nhập về tới Nhà máy.
Bên B góp vốn bằng toàn bộ quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi, máy móc, dây
chuyền, thiết bị của Nhà máy thuộc quyền sở hữu của mình để phục vụ cho quá
trình sản xuất.
3.2. Phân chia kết quả kinh doanh
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động ……………………………………………………..
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được
hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với
Nhà nước.
Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính
được tính bắt đầu kể từ ngày: 28/11/……………………………………………..
3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:
Tiền mua phế liệu
Lương nhân viên
 - Luật sư tư vấn trực tuyến (24/7) gọi: ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------------------
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
Số: …../HDHTKD
- Căn c Bộ Lut dân s nưc Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 2005
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.
Chúng tôi gồm có:
1. ...................................... (gọi tắt là Bên A)
Trụ sở: …….
GCNĐKKD số: …….do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch Đầu …….. cấp
ngày: ……..;
Số tài khoản: ……….
Điện thoại: ………..
Người đại diện: …………..
Chức vụ: Giám đốc
2. ...................................... (gọi tắt là Bên A)
Trụ sở: ……………..
GCNĐKKD số: …… do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch Đầu tỉnh ……..
cấp ngày: ………
Số tài khoản: ….. ti Ngân hàng ..
Điện thoại: …………. Fax: ……..
Người đại diện: …………
Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc
Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số: ngày tháng năm
Và ông/bà
.................... ......................................
Địa chỉ: ……………..
CMND số: ……… do Công an tỉnh …….. cấp ngày: ………
http://luatminhgia.com.vn - Luật sư tư vấn trực tuyến (24/7) gọi: 1900 6169
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Trang 2
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Người đăng: justinandest
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 9 10 558