Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
Số [SO HD]/HĐHTKD

- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước vàNghị định
số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Căn cứ Quyết định số 38 ngày 10-4-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về liên kết kinh tế trong
sản xuất, lưu thông, dịch vụ.
- Căn cứ vào [CÁC VĂN BẢN CỦA UBND CẤP TỈNH HOẶC NGÀNH CHỦ QUẢN]).
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] Tại [DIA DIEM KY KET]]
Chúng tôi gồm có:
Bên A:
- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [GIAM DOC HAY TONG
GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên B:
- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ: [TONG GIAM DOC HAY
GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên C:
- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ:... [TONG GIAM DOC HAY
GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên D:
- Tên cơ quan (hoặc doanh nghiệp): [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ:... [TONG GIAM DOC HAY
GIAM DOC] ký (nếu có).
Các bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung các hoạt động kinh doanh
[NOI DUNG CUA HOAT DONG]
(Có thể hợp tác trong sản xuất hàng hoá, xây dựng một công trình thu mua chế biến
một hoặc một số loại sản phẩm, tiến hành một hoạt động dịch vụ v.v…).
Điều 2: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh
doanh và nguồn cung cấp thiết bị vật tư.
[DANH MUC]
[SO LUONG]
[CHAT LUONG THIET BI VAT TU]
(Có ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
S [SO HD]/HĐHTKD
- Căn c Pháp lnh hp đng kinh tế ngày 25-9-1989 ca Hi đng Nhà nưc vàNgh đnh
s 17/HĐBT ngày 16-01-1990 ca Hi đng B trưng;
- Căn c Quyết đnh s 38 ngày 10-4-1989 ca Hi đng B trưng v liên kết kinh tế trong
sn xut, lưu thông, dch v.
- Căn c vào [CÁC VĂN BN CA UBND CP TNH HOC NGÀNH CH QUN]).
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] Tại [DIA DIEM KY KET]]
Chúng tôi gm có:
Bên A:
- n cơ quan (hoc doanh nghip): [TEN DOANH NGHIEP]
- Đa ch: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Đin thoi: [SO DT]
- i khon s: [SO TAI KHOAN] M ti ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đi din là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chc v: [CHUC VU]
- Giy y quyn s: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chc v: [GIAM DOC HAY TONG
GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên B:
- n cơ quan (hoc doanh nghip): [TEN DOANH NGHIEP]
- Đa ch: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Đin thoi: [SO DT]
- i khon s: [SO TAI KHOAN] M ti ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đi din là Ông (Bà): [HO VA TEN] Chc v: [CHUC VU]
- Giy y quyn s: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chc v: [TONG GIAM DOC HAY
GIAM DOC] ký (nếu có).
Bên C:
- n cơ quan (hoc doanh nghip): [TEN DOANH NGHIEP]
- Đa ch: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Đin thoi: [SO DT]
- i khon s: [SO TAI KHOAN] M ti ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Trang 2
Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 9 10 527