Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng khoán việc

Được đăng lên bởi huongthanhan89
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC
(Số:……./HĐKV)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN THUÊ):
CÔNG TY:......................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:............................................................................. Fax:...................................................
Đăng ký kinh doanh:........................................................................................................................
Mã số thuế:.......................................................................................................................................
Tài khoản ngân hàng:................................................................tại Ngân hàng:...............................
Đại diện:.........................................................................Ông/Bà:....................................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................
BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):
Ông/bà:.............................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
Nơi cấp:............................................................................................................................................
Tài khoản ngân hàng:................................................................tại Ngân hàng:...............................
Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc
.........................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------
HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC
(Số:……./HĐKV)
- Căn cứ Bộ luật Dân s số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên.
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20….. Chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN THUÊ):
CÔNG TY:......................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:.............................................................................Fax:...................................................
Đăng ký kinh doanh:........................................................................................................................
Mã số thuế:.......................................................................................................................................
Tài khoản ngân hàng:................................................................tại Ngân hàng:...............................
Đại diện:.........................................................................Ông/Bà:....................................................
Chức vụ:...........................................................................................................................................
BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):
Ông/bà:.............................................................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
Nơi cấp:............................................................................................................................................
Tài khoản ngân hàng:................................................................tại Ngân hàng:...............................
Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc
..........................................................................................................................................................
Hợp đồng khoán việc - Trang 2
Hợp đồng khoán việc - Người đăng: huongthanhan89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng khoán việc 9 10 144