Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng kinh tế

Được đăng lên bởi Hải Hậu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-----***-----

hîp ®ång kinh tÕ
Sè: 88/ H§/ MT- TH

C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25 /09 /1989 cña Héi ®ång nhµ níc vµ nghÞ ®Þnh sè 17/ H§BT
ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång Bé trëng ( nay lµ ChÝnh phñ) quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖn hîp ®ång kinh
tÕ.
C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 17/ H§BT cña Héi ®ång Bé trëng ban hµnh ngµy 16/01/1990 híng dÉn thi hµnh
ph¸p lÖn hîp ®ång kinh tÕ.
C¨n cø vµo nhu cÇu vµ n¨ng lùc cña hai bªn.
H«m nay ngµy 8/6/2011 t¹i v¨n phßng c«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Minh Th¨ng
Chóng t«i gåm cã c¸c bªn sau ®©y:

Bªn a(Chñ tµi s¶n): c«ng ty tnhh tm minh th¨ng
§Þa chØ : Khu 6 - Ka Long - Mãng C¸i - Qu¶ng Ninh
§iÖn tho¹i: 033.2212378
Fax : 033.3773638
MST : 5700514377
Tµi kho¶n sè : 8090211030568
T¹i ng©n hµng: N«ng NghiÖp & PTNT Chi Nh¸nh Mãng C¸i – Qu¶ng Ninh
Ngêi ®¹i diÖn: ¤ng D¬ng V¨n Th¨ng - Chøc vô: Gi¸m ®èc
Bªn b : C«ng ty TNhh dÞch vô tuÊn hoµng
§Þa chØ : Tæ 6 - Khu 6 - Qu¸n Toan - Hång Bµng - H¶i Phßng
§iÖn tho¹i: 031.3528938
Fax: 031.3528938
MST : 0200843014
Tµi kho¶n sè: 1000015212
T¹i ng©n hµng: Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn – Hµ Néi (CN H¶i Phßng)
Ngêi ®¹i diÖn: ¤ng Hoµng V¨n Tu©n - Chøc vô: Gi¸m ®èc
§IÒU I : NéI DUNG hîp ®ång
Sau khi bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt, hai bªn cïng thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ sè
88/H§- MT- TH ký ngµy 24 /06/2011 nh sau:
- Thêi gian dù kiÕn ®a xe vÒ xëng lµ ngµy 25/06/2011
- Thêi gian chÝnh thøc : 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn bµn giao t¹i kho b·i cña bªn B.
- C«ng viÖc do bªn B s¾p ®Æt, bè trÝ thêi gian th¸o l¾p , thay thÕ vµ söa ch÷a
§IÒU II: GI¸ C¶ Vµ PH¦¥NG THóC THANH TO¸N

1/ Gi¸ c¶

STT

1

H¹ng môc cÇn kh¾c phôc thay thÕ, söa ch÷a

§VT

Thay m©m xoay Kobelco hÖ r¨ng kÝn(CL 80%
NhËt B¶n
01 c¸i
Thay t«n mÆt m©m trªn 25ly (1600*2500)
Thay t«n míi
Thay t«n mÆt m©m díi 25 ly(1600 *3000)
Thay t«n míi
Thay toµn bé bul«ng m©m xoay 84
84 con
con*70.000®/con
CÈu n©ng h¹ l¾p ®Æt c¸c côm chi tiÕt
Thay t«n míi
Lµm b¹c b»ng ®ång 4 ch©n
Lµm thªm 4 ®Õ b»ng t«n dÇy 20 ly
T¨ng thªm ®èi träng th¸p cÈu( t«n 3.500kg
Thay t«n míi
*18.000®/kg)
Bãc mÆt ®èi träng, ghÐp t«n vµo trong
GhÐp t«n ®èi träng th©n xe(1.700kg*18.000
Thay t«n míi
KiÓm tra m«t¬ têi c¸p má chÝnh
KiÓm tra kü
KiÓm tra b¬m c¸i cÊp dÇu
KiÓm tra vµ lµm hÖ thèng ®iÖn ®iÒu khiÓn buång l¸i thuËt
S¬n kü thuËt
cÈu
Söa ch÷a buly b¬m níc lµm m¸t ®éng c¬
N¾p ®Æt 1 b¬m mì tù ®éng 24V NhËt B¶n
S¬n söa, gß n¾n toµn bé xe
§iÖn hµn + que hµn+ oxi + gas phôc vô thay t«n
m©m
VËn chuyÓn xe 2 ®ît
C«ng söa ch÷a ph...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-----***-----
hîp ®ång kinh tÕ
Sè: 88/ H§/ MT- TH
C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25 /09 /1989 cña Héi ®ång nhµ níc vµ nghÞ ®Þnh sè 17/ H§BT
ngµy 16/1/1990 cña Héi ®ång Bé trëng ( nay lµ ChÝnh phñ) quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖn hîp ®ång kinh
tÕ.
C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 17/ H§BT cña Héi ®ång Bé trëng ban hµnh ngµy 16/01/1990 híng dÉn thi hµnh
ph¸p lÖn hîp ®ång kinh tÕ.
C¨n cø vµo nhu cÇu vµ n¨ng lùc cña hai bªn.
H«m nay ngµy 8/6/2011 t¹i v¨n phßng c«ng ty TNHH Th¬ng M¹i Minh Th¨ng
Chóng t«i gåm cã c¸c bªn sau ®©y:
Bªn a(Chñ tµi s¶n): c«ng ty tnhh tm minh th¨ng
§Þa chØ : Khu 6 - Ka Long - Mãng C¸i - Qu¶ng Ninh
§iÖn tho¹i: 033.2212378 Fax : 033.3773638
MST : 5700514377
Tµi kho¶n sè : 8090211030568
T¹i ng©n hµng: N«ng NghiÖp & PTNT Chi Nh¸nh Mãng C¸i – Qu¶ng Ninh
Ngêi ®¹i diÖn: ¤ng D¬ng V¨n Th¨ng - Chøc vô: Gi¸m ®èc
Bªn b : C«ng ty TNhh dÞch vô tuÊn hoµng
§Þa chØ : Tæ 6 - Khu 6 - Qu¸n Toan - Hång Bµng - H¶i Phßng
§iÖn tho¹i: 031.3528938 Fax: 031.3528938
MST : 0200843014
Tµi kho¶n sè: 1000015212
T¹i ng©n hµng: Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn – Hµ Néi (CN H¶i Phßng)
Ngêi ®¹i diÖn: ¤ng Hoµng V¨n Tu©n - Chøc vô: Gi¸m ®èc
§IÒU I : NéI DUNG hîp ®ång
Sau khi bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt, hai bªn cïng thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ sè
88/H§- MT- TH ký ngµy 24 /06/2011 nh sau:
- Thêi gian dù kiÕn ®a xe vÒ xëng lµ ngµy 25/06/2011
- Thêi gian chÝnh thøc : 45 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn bµn giao t¹i kho b·i cña bªn B.
- C«ng viÖc do bªn B s¾p ®Æt, bè trÝ thêi gian th¸o l¾p , thay thÕ vµ söa ch÷a
§IÒU II: GI¸ C¶ Vµ PH¦¥NG THóC THANH TO¸N
1/ Gi¸ c¶
Hợp đồng kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng kinh tế - Người đăng: Hải Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hợp đồng kinh tế 9 10 131