Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng kinh tế

Được đăng lên bởi trongdoan-iagrai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.
--------------ỜỜ--------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: /HĐKT
Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế ban hành ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà
nước, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị định số 017 /HĐBT ngày 25/9/1990
của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày
10/5/1997, có hiệu lực từ ngày 01/01/1998.
Căn cứ vào nhu cầu xây dựng và khả năng cung cấp dịch vụ quảng bá website, cùng với
sự nhất trí thông qua thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày tháng

năm 2006, tại

chúng tôi gồm:

Bên A:

Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Tài khoản

:

Người đại diện

: Ông

Fax:

-Chức vụ:

Bên B: CÔNG TY GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HALO.
Địa chỉ

: 551 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình Ờ Hà Nội

Điện thoại

: 04.7615.364

Tài khoản

: 3110000 45955 6300 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Fax: 04.7615.364

Người đại diện

: Ông Nguyễn Văn Hoà - Chức vụ: Giám đốc

Hai bên đã cùng thảo luận và nhất trí với các điều khoản sau:
Điều1: Nội dung công việc.
Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng kinh tế, trong đó bên A đặt và bên B nhận
quảng bá website:  của
.
Nội dung công việc bao gồm:
Đưa địa chỉ website  vào 1300 công cụ tìm kiếm, chi
tiết bao gồm:
+ Phân tích website (Website Analysis);
+ Thống nhất với Bên A về nội dung miêu tả website (Description), các từ
khoá tìm kiếm (keywords) và địa chỉ website (URL);
+ Đưa địa chỉ trang web  lên 1300 công cụ tìm kiếm
(danh sách các công cụ tìm kiếm theo Phụ lục 1);
+ Kiểm tra tình trạng của website và gửi báo cáo cho bên A (bản in);
+ Kiểm tra tình trạng và duy trì sự tồn tại của website trên các công cụ tìm
kiếm trong vòng 12 tháng (có báo cáo gửi bên A vào ngày đầu tiên của từng
tháng).
Đơn giá cụ thể như sau:
SST

1

Nội dung công việc

Đưa địa chỉ website
 lên 1300 công cụ
tìm kiếm.

Đơn giá
(USD)

Thời gian
bảo hành

Thành tiền

199

12 tháng

199

Tổng cộng:

199

VAT:

19.9

Tổng giá trị hợp đồng:
Bằng chữ: Hai trăm mưới tám phẩy chín đôla mỹ
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Điều 2: Thời gian và tiến độ thực hiện.
- Thời gian bắt đầu: Ngay sau ngày ký kết hợp đồng
- Thời gian thực hiện: 7 ngày kể từ ngày ký.
- Kết thúc ngày:
Điều 3: Giá trị hợp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 218.9 USD
(Bằng chữ: Hai trăm mưới tám phẩy chín đôla mỹ)
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Điều 4: Phương thức và thờ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.
-------------- --------------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: /HĐKT
Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế ban hành ngày 25/9/1989 của Hội đồng Nhà
nước, nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam nghị định số 017 /HĐBT ngày 25/9/1990
của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Luật Thương mại nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày
10/5/1997, có hiệu lực từ ngày 01/01/1998.
Căn cứ vào nhu cầu xây dựng khả năng cung cấp dịch vụ quảng bá website, cùng với
sự nhất trí thông qua thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2006, tại chúng tôi gồm:
Bên A:
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax:
Tài khoản :
Người đại diện : Ông -Chức vụ:
Bên B: CÔNG TY GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HALO.
Địa chỉ : 551 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình Ờ Hà Nội
Điện thoại : 04.7615.364 Fax: 04.7615.364
Tài khoản : 3110000 45955 6300 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Hợp đồng kinh tế - Trang 2
Hợp đồng kinh tế - Người đăng: trongdoan-iagrai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng kinh tế 9 10 46