Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU
KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:[SO HD]/HĐKS

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là
Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu
có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại:[SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax:[SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ:[CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại:[SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm
xây dựng công trình với những nội dung, điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công tác khảo sát
1. Công tác đo đạc địa hình: phải bảo đảm chính xác, khách quan về số
liệu…
2. Xác định kết cấu của chất đất tại địa điểm khảo sát có ảnh hưởng tới
việc xây dựng công trình.
3. Xác định các mạch nước ngầm, các khối rỗng trong lòng khu đất khảo
4. [NOI DUNG CU THE KHAC]
Có kết luận dựa trên những căn cứ khoa học về khả năng xây dựng công
trình đã dự kiến hay không?
Điều 2: Thời hạn thực hiện
Toàn bộ các nội dung khảo sát Bên B tiến hành trong thời gian là [SO
NGAY] ngày tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM]
Điều 3: Trị giá hợp đồng
Tổng trị giá toàn bộ các hoạt động khảo sát và khấu hao các phương tiện
kỹ thuật sử dụng trong khảo sát địa điểm xây dựng công trình trên là [SO TIEN]
đồng.
Điều 4: Phương thức thanh toán
Thanh toán [BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN, TY LE THANH TOAN
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU
KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:[SO HD]/HĐKS
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là
Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu
có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại:[SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax:[SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ:[CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]
Điện thoại:[SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm
xây dựng công trình với những nội dung, điều khoản sau:
Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình - Trang 2
Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình 9 10 142