Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU
XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH
Hợp đồng số: …. / HĐNT
Hôm nay ngày … tháng … năm …
tại…………………………………………………......
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên chủ đầu tư)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
……………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………...
-Điện thoại: …………………………………. Fax:
……………………………………….
-Tài khoản số:
…………………………………………………………………………...…
-Mở tại ngân hàng:
……………………………………………………………………........
-Đại diện là: ……………………………………-Chức vụ
………………………………..
-Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày ….. tháng ..… năm.
………
-Do ………………………………… chức vụ ……………………………………
ký.
Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
……………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………...
-Điện thoại: …………………………………. Fax:
…………………………………..…...
-Tài khoản số:
………………………………………………………………………….......

-Mở tại ngân hàng:
……………………………………………………………………........
-Đại diện là:……………………………………-Chức vụ
……………………………...….
-Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày ….. tháng ..… năm.
…..
-Do ………………………………… chức vụ ……………………………………
ký.
Hai bên cùng thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công
trình …như sau:
Điều 1: Nội dung công tác:
1. Bên A giao cho bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng
…. gồm:
- Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình ….. theo đúng
các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu
giám định, điều tra chính xác khách quan.
- Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các quy
- Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản luận chứng kinh
tế - kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định
mức kinh tế - kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của nhà nước, phải
xác định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.
- Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được
duyệt.
2. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công trình do bên B cung cấp. Trường hợp bên A
nhận cấp vật tư, nhiên liệu tại kho thì bên B được thanh toán tiền và nhiên liệu vận
chuyển theo khối lượng và cự ly thực tế.
Điều 2: Thời hạn thực hiện
Trong thời gian ….. tháng, được phân chia như sau:
1. Công tác khảo sát được tiến hành trong … tháng…. Bên B sẽ báo cáo kết quả số
liệu khảo sát vào ngày … tháng … năm …
2. Bản luận chứng kin...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU
XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH
Hợp đồng số: …. / HĐNT
Hôm nay ngày … tháng … năm …
tại…………………………………………………......
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên chủ đầu tư)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
……………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………...
-Điện thoại: …………………………………. Fax:
……………………………………….
-Tài khoản số:
…………………………………………………………………………...…
-Mở tại ngân hàng:
……………………………………………………………………........
-Đại diện là: ……………………………………-Chức vụ
………………………………..
-Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày ….. tháng ..… năm.
………
-Do ………………………………… chức vụ ……………………………………
ký.
Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng)
- Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan):
……………………………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………………………………...
-Điện thoại: …………………………………. Fax:
…………………………………..…...
-Tài khoản số:
………………………………………………………………………….......
Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình - Trang 2
Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình 9 10 743