Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG LÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH _________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số ……./ĐHSP-KHCN&SĐH
………., ngày

tháng

năm 2008

HỢP ĐỒNG LÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC
– Căn cứ Quy chế ban hành theo quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30.03.2000 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc NCKH của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng ;
– Căn cứu Quy định tạm thời về việc SVNCKH ban hành theo Quyết định số …………. của
Hiệu trưởng Trường …… ;
– Căn cứ công văn số . . . /, ngày . . ./10/2005 về việc Hướng dẫn tổ chức sinh viên NCKH
năm học 2005 – 2006 ;
– Căn cứ xác nhận của Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng khoa ;

 Phòng KHCN-SĐH, Trường (gọi bên A) :
Chức vụ:
 Sinh viên: (gọi bên B) ...............................................................................................
Lớp :...............................(Niên khóa: 2007 – 2008). Khoa : .............................
Điều 1. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu :
.......................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hướng dẫn .

Điều 2. Bên B phải nộp cho bên A 01 bản công trình nghiên cứu và 01 bản tóm tắt (*)
theo đúng mẫu do bên A cung cấp. Thời gian nộp 02 ngày sau khi bảo vệ thành
công ở cấp Khoa.
Điều 3. Bên A hỗ trợ bên B số tiền 00.000 đồng (trăm ngàn đồng).
Điều 4. Bất kể vì lý do gì mà bên B không thực hiện được đề tài thì phải hoàn trả số tiền
ghi tại điều 3.
Điều 5. Văn bản này có giá trị từ ngày ký và làm thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01
bản gửi đến phòng Kế hoạch Tài chính.
Ngày .......tháng .......năm 2008
Bên B Bên A
TL. HIEÄU TRÖÔÛNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN-SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ngày .......tháng .......năm 2008

_______________________________________________
(*) Nội dung bản tóm tắt (4 - 5 trang vi tính trên giấy A4) :
1. Mục tiêu đề tài.
2.1 Lịch sử vấn đề.
2.2 Phương pháp nghiên cứu.
2.3 Nội dung nghiên cứu.
2.4 Kết quả nghiên cứu. Giá trị khoa học. Hiệu quả giáo dục, xã hội, kinh tế.

3. Kết luận đề xuất.

Bản công trình và bản tóm tắt có xác nhận của GV Hướng dẫn, Hội đồng KH&ĐT Khoa và 01 file gửi về
Phòng KHCN-SĐH bằng đĩa hoặc email :...
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH _________________ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng năm 2008
HỢP ĐỒNG LÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC
 !"#$%&#'#(#)*+!"$(,-#.08/000 1'"2002/0003&
456*789''*(:*9;95<3&.5#95=(>*16(>?@1,:5#A9'&*,B1C
! !",-#(:D(#@59;95<%&#'#(#)* !"$(,-#.………….3&
5<!(>?E1>?@1C
F19.. . . /G1'"H0/00I9;95<?J17K(L#.5#95=
D#A/00I/00MC
N6#O3&>?E1P#Q1'*(:*9'>?E1R#*&C
#Q1G>?@1S1A5%=ATU
#98U
5#95=US1A5%=BT
VJPUS5=R#W&U/00X/00YT#*&U
Điều 1=B#-!(>6##5<D(#Z#5<,;('51#5=!U





7*#?J17K
Điều 2. =BP#[54P#*%=A0H%[F1(>\#1#5=!9'0H%[(WD(](S^T
(#)*,_1DK!7*%=A!1`P#@515&4P021'".&!R#5%[*9<(#'#
F1E`P#*&
Điều 3. =A#a(>b%=B.(5;00000,c1Străm ngàn đồngT
Điều 4.`(Rd9\ef7*1\D'%=BR#F1(#Z#5<,?b,;('5(#\P#[5#*'(>[.(5;
1#5(:5,5;!2
Điều 5.%['"W156(>-(g1'"Rf9'e'D(#'#02%[GDa5%=15h0H%[9'0H
%[1i5,$P#Q1$#*:#'5#j#
Ngày .......tháng .......năm 2008 Ngày .......tháng .......năm 2008
Bên B Bên A
TL. HIEÄU TRÖÔÛNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN-SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
S^T457!1%[(WD(](SlI(>&195(j#(>=15`"mlTU
1n8(5=!,;('5 2.1V-#.i9`,;
2.2#?o1P#6P1#5=! 2.3457!11#5=!
2.4$(+![1#5=!56(>-R#*&#A5<!+![156*78GNp#45GR5#($ 3$(e!O,;N!`(
[F1(>\#9'%[(WD(](WN6#O3&?J17KG45,c1#*&9'0Hq5e)1i59;
#Q1%r1,s&#*t)D&5eU
HỢP ĐỒNG LÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HỢP ĐỒNG LÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC 9 10 375