Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG LÀM MUSIC VIDEO

Được đăng lên bởi Ji Ken
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG LÀM MUSIC VIDEO
Số: ………… - 2012/HĐQP

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày
14/06/2005;
- Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, ngày 15/10/2007 của Chính phủ;
- Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của ET
Production.
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… , tại …
Chúng tôi gồm:
Bên A
Địa chỉ
Điện thoại
Tài khoản
Đại diện
Chức vụ
Số CMND

: (Đối tác): ……………………………….
:
:
:
:
:
:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Bên B
: Nhóm ET Production.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tài khoản:
Đại diện:
Chức vụ:
Số CMND
:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người làm chứng:
Ông ( Bà):
Điện thoại:
Chức vụ:
Công tác tại:
Số CMND
:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trước mặt người làm chứng, hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản như
sau:
Điều 1: Nội dung dịch vụ
Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ sau :
- Quay MV ca nhạc:
+ Số lượng MV :
+ Tên sản phẩm MV :
+ Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng :
+ Giá cả:

Điều 2 : Quy định thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng:
a/ Cả 2 bên có nghĩa vụ thực hiện đúng giao kết hợp đồng cũng như các thỏa thuận khác
đã ký ( hợp đồng phụ nếu có).
b/ Trách nhiệm Bên A
Bên A thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt cho bên B sau khi đã xong MV và thanh lý
hợp đồng
Bên A cung cấp nội dung bài hát cho bên B trước 7 ngày.
Bên A phải thanh toán 50% số tiền trước ngày quay.
c/ Trách nhiệm Bên B
Bên B dựng MV xong đúng hẹn, ngày hẹn do 2 bên A yêu cầu hoặc 2 bên tự thỏa
thuận.
Bên B sẽ được Bên A kiểm tra MV và bên A sẽ thanh toán số tiền còn lại sau khi
xong MV.
Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
Phí dịch vụ chưa có thuế
: ......................................VND
Thuế GTGT (%)
: ..............0%........................VND
Phí dịch vụ bao gồm thuế GTGT
: ......................................VND
(Bằng chữ:................................................................................................
..................................................................................................................
Phí dịch vụ được thanh toán theo các lần sau đây:
- Lần 1: Tạm ứng tiền thù lao dịch vụ : ......................................VND,
- Lần 2: Tạm ứng tiền khi đồng ý giao dịch : ......................................VND,
- Lần 3: Bên B sẽ xuất hoá đơn ( biên lai ) sau khi thực hiện xong dịch vụ và
nhận số tiền còn lại.
là: .........................................................................................VND.
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LÀM MUSIC VIDEO
Số: ………… - 2012/HĐQP
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày
14/06/2005;
- Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, ngày 15/10/2007 của Chính phủ;
- Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của ET
Production.
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… , tại …
Chúng tôi gồm:
Bên A : (Đối tác): ……………………………….
Địa chỉ :
Điện thoại :
Tài khoản :
Đại diện :
Chức vụ :
Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:
Bên B : Nhóm ET Production.
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tài khoản:
Đại diện:
Chức vụ:
Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:
Người làm chứng:
Ông ( Bà):
Điện thoại:
Chức vụ:
Công tác tại:
Số CMND : Ngày cấp: Nơi cấp:
Trước mặt người làm chứng, hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản như
sau:
Điều 1: Nội dung dịch vụ
Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ sau :
- Quay MV ca nhạc:
+ Số lượng MV :
+ Tên sản phẩm MV :
+ Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng :
+ Giá cả:
HỢP ĐỒNG LÀM MUSIC VIDEO - Trang 2
HỢP ĐỒNG LÀM MUSIC VIDEO - Người đăng: Ji Ken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỢP ĐỒNG LÀM MUSIC VIDEO 9 10 749