Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M Ẫ U H Ợ P ĐỒ NG L A O ĐỘ NG
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Tên đơn vị: ........
Số: .......................

HỢP ĐỒ NG LAO ĐỘ NG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:...................... Quốc tịch:......................................................
Chức vụ:.................................................................................................................................
Đại diện cho (1): ........................................... Điện thoại:......................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Và một bên là Ông/Bà:.................................. Quốc tịch:......................................................
Sinh ngày:...................................................... tại....................................................................
Nghề nghiệp (2):....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... Tại............................................................................
Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại...................................................
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Đi ều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động (3):
- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Địa điểm làm việc (4):
- Chức danh chuyên môn:

Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm (5):
Đi ều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (6)
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Đi ều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7):
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
- Hình thức trả lương:
- Phụ cấp gồm (9):
- Được trả lương vào các ngày:

hàng tháng.

- Tiền thưởng:
- Chế độ nâng lương:
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
- Chế độ nghỉ ngơi (ngh...
MU HP ĐNG LAO Đ NG
Ban hành kèm theo Thông số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động - Thương binh hội
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Tên đơn vị: ........
Số: .......................
HP ĐNG LAO ĐNG
Chúng tôi, một bên Ông/Bà:...................... Quốc tịch:......................................................
Chức vụ:.................................................................................................................................
Đại diện cho (1): ........................................... Điện thoại:......................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
một bên Ông/Bà:.................................. Quốc tịch:......................................................
Sinh ngày:...................................................... tại....................................................................
Nghề nghiệp (2):....................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... Tại............................................................................
Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại...................................................
Thỏa thuận kết hợp đồng lao động cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điu 1: Thời hạn công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động (3):
- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Địa điểm làm việc (4):
- Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có):
- Công việc phải làm (5):
Điu 2: Chế đ làm việc
- Thời giờ làm việc (6)
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:
Hợp đồng lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hợp đồng lao động 9 10 86