Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi thugiang-vblc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN
TRƯỜNG TH SỐ 1 TÂN THƯỢNG

Số :……./HĐ-LĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Thượng, ngày 13 háng 4 năm 2015

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Căn cứ nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao
động.
Căn cứ Công văn số 223/UBND-TH ngày 06/04/2015 của Uỷ ban nhân dân
huyện Văn Bàn về việc hợp đồng giáo viên năm học 2014-2015.
Căn cứ Công văn số 163/PGD&ĐT ngày 09/4/2015 của Phòng GD&ĐT huyện
Văn Bàn về việc hợp đồng giáo viên năm học 2014-2015.
Chúng tôi, một bên là Ông / Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng
Đại diện cho: Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng
Địa chỉ: xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Và một bên là Ông /Bà: ĐÀM THỊ THU GIANG
Sinh ngày: 20/10/1992 tại xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mĩ thuật
Địa chỉ thường trú: xã Dương Qùy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Số CMTND: 063308860
Địa chỉ khi cần báo tin: Đàm Văn Bông, chức vụ: Giáo viên trường Tiểu học
Thẳm Dương - Văn Bàn - Lào Cai.
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm dúng những điều khoản
sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng có thời hạn.
- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm làm việc: Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng; địa chỉ: xã Tân
Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
- Chức danh chuyên môn: Giáo viên Mĩ thuật; chức vụ: Giáo viên.
- Công việc phải làm: Giảng dạy cấp TH.
- Nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Tân Thượng phân công.

Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc: Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về chế độ làm
việc của giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, giáo viên trường PTDTBT THCS.
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Theo quy định đối với giáo
viên trực tiếp giảng dạy.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiệm vụ đã được cam kết trong Hợp đồng.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của
Luật viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp
luật.
2. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc: Không
- Mức lương chính của mã ngạch (mã số): 15a204, bậc: 1, hệ số lương: 2.10
- Hình thức trả lương: tiền mặt.
- Phụ cấp gồm: khu vực, ưu đãi, thu hút theo quy định hiện hành được trả 01 lần
vào kỳ trả lương của đơn vị hàng tháng....
PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 1 TÂN THƯỢNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :……./HĐ-LĐ Tân Thượng, ngày 13 háng 4 năm 2015
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Căn cứ nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao
động.
Căn cứ Công văn số 223/UBND-TH ngày 06/04/2015 của Uỷ ban nhân dân
huyện Văn Bàn về việc hợp đồng giáo viên năm học 2014-2015.
Căn cứ Công văn số 163/PGD&ĐT ngày 09/4/2015 của Phòng GD&ĐT huyện
Văn Bàn về việc hợp đồng giáo viên năm học 2014-2015.
Chúng tôi, một bên là Ông / Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng
Đại diện cho: Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng
Địa chỉ: xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Và một bên là Ông /Bà: ĐÀM THỊ THU GIANG
Sinh ngày: 20/10/1992 tại xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mĩ thuật
Địa chỉ thường trú: xã Dương Qùy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Số CMTND: 063308860
Địa chỉ khi cần báo tin: Đàm Văn Bông, chức vụ: Giáo viên trường Tiểu học
Thẳm Dương - Văn Bàn - Lào Cai.
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm dúng những điều khoản
sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng có thời hạn.
- Từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm làm việc: Trường Tiểu học số 1 Tân Thượng; địa chỉ: xã Tân
Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
- Chức danh chuyên môn: Giáo viên Mĩ thuật; chức vụ: Giáo viên.
- Công việc phải làm: Giảng dạy cấp TH.
- Nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Tân Thượng phân công.
Hợp đồng lao động - Trang 2
Hợp đồng lao động - Người đăng: thugiang-vblc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng lao động 9 10 865