Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng lao động thời vụ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ....................................................Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ:

GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY...........................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Và một bên là Ông/Bà: ...............................................................................Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ..................................................
Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................
Số CMTND:......................................... cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:..............................
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:


Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.



Từ ngày … tháng … năm 2011 đến ngày … tháng … năm 2011.



Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.



Chức danh chuyên môn: Không



Chức vụ (nếu có): Nhân viên



Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:



Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày



Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:


Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.

Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH,
1,5%BHYT).




Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.



Phụ cấp gồm (9): Không



Được trả lương: vào các ngày …



Tiền thưởng: Theo tình hình tài chính của công ty.



Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.



Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.



Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.



Chế độ đào tạo (11): Không



Những thoả thuận khác (12): Không

2. Nghĩa vụ:


Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao
động.




Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Nội, ngày …… tháng …… năm 20......
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...
Chúng tôi, một bên Ông/Bà: ....................................................Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY...........................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
một bên Ông/Bà: ...............................................................................Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ..................................................
Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................
Số CMTND:.........................................cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:..............................
Thoả thuận kết hợp đồng lao động cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng:
Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.
Từ ngày tháng năm 2011 đến ngày tháng năm 2011.
Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
Chức danh chuyên môn: Không
Chức vụ (nếu có): Nhân viên
Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
Hợp đồng lao động thời vụ - Trang 2
Hợp đồng lao động thời vụ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng lao động thời vụ 9 10 983