Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng lao động thời vụ

Được đăng lên bởi Tomboy Sieuquay
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đơn vị: CÔNG TY……………..
Số: …../HĐLĐ/20
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………..
Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………
Địa chỉ : ……………………………………………..
Và một bên là Ông/Bà: …………………………..
Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: ………………. cấp ngày …/.../.... tại Sở Công an tỉnh
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ ... tháng.
Từ ngày … tháng … năm .....đến ngày … tháng … năm....
Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
Chức danh chuyên môn: Không
Chức vụ (nếu có): Nhân viên
Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:
Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH,
1,5%BHYT).
Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
Phụ cấp gồm (9): Không
Được trả lương: vào các ngày …
Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
Chế độ đào tạo (11): Không
Những thoả thuận khác (12): Không
2. Nghĩa vụ:
Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao
động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng
việc...).
Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả
ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đơn vị: CÔNG TY……………..
Số: …../HĐLĐ/20
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………
Địa chỉ : ……………………………………………..
Và một bên là Ông/Bà: ………………………….. Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: ………………. cấp ngày …/.../.... tại Sở Công an tỉnh
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ ... tháng.
- Từ ngày … tháng … năm .....đến ngày tháng … năm....
- Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng công ty.
- Chức danh chuyên môn: Không
- Chức vụ (nếu có): Nhân viên
- Công việc phải làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.
Điều 2: Chế độ làm việc:
- Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
- Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH,
1,5%BHYT).
- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
- Phụ cấp gồm (9): Không
- Được trả lương: vào các ngày …
- Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
- Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
- Chế độ đào tạo (11): Không
- Những thoả thuận khác (12): Không
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):
Hợp đồng lao động thời vụ - Trang 2
Hợp đồng lao động thời vụ - Người đăng: Tomboy Sieuquay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng lao động thời vụ 9 10 877