Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi Cong Chua Binh Thuan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------Tên đơn vị:
Số:

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chúng tôi, một bên là Ông:
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giám đốc
Đại diện cho (1):
Điện thoại:
Địa chỉ:
Và một bên là Ông/Bà:
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.
Nghề nghiệp (2):
Địa chỉ thường trú:
Số CMND: cấp ngày ..../..../..... tại
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Đ iề u 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động (3):
- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Địa điểm làm việc (4): 118-120 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM
- Chức danh chuyên môn:
- Công việc phải làm (5):
Đ iều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (6): 8 giờ/ngày
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: dụng cụ liên quan
Đ iề u 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
- Hình thức trả lương: tiền mặt
- Phụ cấp gồm (9):
+Phụ cấp trách nhiệm: 400.000 đ/tháng
+Tiền cơm: 500.000 đ/tháng
+Tiền xăng: 400.000 đ/tháng
- Được trả lương vào ngày cuối hàng tháng.
- Tiền thưởng: thưởng lương tháng 13 (ngoại trừ lỗ)
- Chế độ nâng lương: thỏa thuận
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: tự túc

- Chế độ nghỉ ngơi: chủ nhật, 9 ngày lễ tết theo qui định, 12 ngày phép năm
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao
động ...
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13): theo thỏa thuận
Đ iều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp
đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm
ngừng việc,…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp
luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Đ iều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Tên đơn vị:
Số:
HP ĐNG LAO ĐNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chúng tôi, một bên là Ông:
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giám đốc
Đại diện cho (1):
Điện thoại:
Địa chỉ:
Và một bên là Ông/Bà:
Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.
Nghề nghiệp (2):
Địa chỉ thường trú:
Số CMND: cấp ngày ..../..../..... tại
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điu 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động (3):
- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Địa điểm làm việc (4): 118-120 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM
- Chức danh chuyên môn:
- Công việc phải làm (5):
Điu 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (6): 8 giờ/ngày
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: dụng cụ liên quan
Điu 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7): tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
- Hình thức trả lương: tiền mặt
- Phụ cấp gồm (9):
+Phụ cấp trách nhiệm: 400.000 đ/tháng
+Tiền cơm: 500.000 đ/tháng
+Tiền xăng: 400.000 đ/tháng
- Được trả lương vào ngày cuối hàng tháng.
- Tiền thưởng: thưởng lương tháng 13 (ngoại trừ lỗ)
- Chế độ nâng lương: thỏa thuận
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: tự túc
Hợp đồng lao động - Trang 2
Hợp đồng lao động - Người đăng: Cong Chua Binh Thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng lao động 9 10 821