Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
Số:………/HĐXL
- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính
phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành của
các cấp, các ngành.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp giữa hai bên, ngày................
hôm nay, ngày......tháng.......năm.........
Tại địa điểm:.........................................
Chúng tôi gồm:
Bên có nhu cầu lắp ráp
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do...................................chức vụ.................ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
Bên nhận lắp ráp
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do.....................................chức vụ...............ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nọi dung công việc
1. Bên A giao cho Bên B lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật có tên là:.....................
Bao gồm những công việc cụ thể sau:
2. Bên A phải cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin ban đầu cùng với toàn bộ những phụ
tùng của...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
HỢP ĐỒNG LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT
Số:………/HĐXL
- Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
- Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính
phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế và các văn bản hướng dẫn thi hành của
các cấp, các ngành.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp giữa hai bên, ngày................
hôm nay, ngày......tháng.......năm.........
Tại địa điểm:.........................................
Chúng tôi gồm:
Bên có nhu cầu lắp ráp
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do...................................chức vụ.................ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
Bên nhận lắp ráp
Tên doanh nghiệp:....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................
Điện thoại:........................Telex:.................................Fax:.....................................
Tài khoản số:.................................Mở tại ngân hàng:.............................................
Đại diện bởi:..................................Chức vụ:............................................................
(Giấy ủy quyền số:........................(nếu thay giám đốc ký)
Viết ngày.....tháng......năm...........Do.....................................chức vụ...............ký.)
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên cùng thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nọi dung công việc
1. Bên A giao cho Bên B lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật có tên là:.....................
Bao gồm những công việc cụ thể sau:
-
-
-
2. Bên A phải cung cấp đầy đủ các tài liệu thông tin ban đầu cùng với toàn bộ những phụ
tùng của thiết bị cần lắp ráp.
3. Bên B trách nhiệm lắp ráp xong thiết bị, tiến hành việc vận hành thử, đảm bảo cho Bên
A có thể sử dụng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh.
Điều 2: Về vật tư và tiền vốn
1. Những vật tư, nguyên liệu phụ, phục vụ cho việc lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị máy móc do
Bên A có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời và đúng chất lượng, đủ số lượng cần thiết theo nhu
cầu của công việc.
Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật - Trang 2
Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật 9 10 294