Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng liên doanh liên kết

Được đăng lên bởi trongdoan-iagrai
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Download từ website Tư Vấn Luật – Công ty Bắc Việt Luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày .................. tháng ................ năm 2007

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH
Số: .................. /LD
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của các Công ty: Công ty A và Công ty B
Chúng tôi gồm:
1- Thành viên thứ nhất: CÔNG TY A
Địa chỉ:
Đại diện là ông: Nguyễn Văn A
Điện thoại:
Mã số thuế:

Chức vụ:
Fax:

2- Thành viên thứ hai: CÔNG TY B
Địa chỉ:
Đại diện là ông: Trần Văn B
Điện thoại:
Mã số thuế:

Chức vụ:
Fax:

Các bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng liên danh với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Mục đích liên danh
Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia đấu thầu và thi công công trình:
DỰ ÁN : XYZ
Do: Ban Quản lý Dự án C - Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện Chủ đầu tư dựa trên
nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Điều 2: Tên và đại diện Liên danh
2.1- Tên Liên danh:
LIÊN DANH CÔNG TY CỔ A - CÔNG TY B
2.2- Các thành viên Liên danh: Liên danh gồm hai thành viên
a- Công ty A
b- Công ty B
2.3- Đại diện Liên danh:
Các bên thống nhất uỷ quyền cho:
CÔNG TY A
Làm đại diện cho Liên danh để trực tiếp giao dịch, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công
tác tham dự thầu, chịu trách nhiệm chính trước Chủ đầu tư về công tác thực hiện dự án trên.
Công ty tư vấn Bắc Việt Luât - 04-2158486

Download từ website Tư Vấn Luật – Công ty Bắc Việt Luật

2.4- Người đại diện Liên danh:
- Hai bên thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn A - Giám đốc Công ty A là người đứng
đầu Liên danh, người đại diện cho Liên danh.
- Người đại diện Liên danh được uỷ quyền trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan
liên quan, chuẩn bị, ký đơn dự thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan đến dự án trên.
2.5- Con dấu của Liên Danh:
Hai bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của Liên danh là con dấu của Công ty A.
2.6- Tài khoản của Liên danh:
Nếu Liên danh trúng thầu, hai bên sẽ báo cáo bằng văn bản và được Chủ đầu tư chấp thuận
tài khoản thanh toán của Liên danh sẽ được thể hiện cụ thể trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp
giữa Chủ đầu tư và Liên danh.
2.7- Địa chỉ giao dịch:
Công ty A
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

2.8- Thời hạn của Liên danh:
Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thanh lý hợp đồng giao nhận thầu xây
lắp giữa Chủ đầu tư và Liên danh.
Hợp đồng liên danh sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên danh không trúng th...
Download từ website Tư Vấn Luật Công ty Bắc Việt Luật
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày .................. tháng ................ năm 2007
HỢP ĐỒNG LIÊN DANH
Số: .................. /LD
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của các Công ty: Công ty A và Công ty B
Chúng tôi gồm:
1- Thành viên thứ nhất: CÔNG TY A
Địa chỉ:
Đại diện là ông: Nguyễn Văn A Chức vụ:
Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
2- Thành viên thứ hai: CÔNG TY B
Địa chỉ:
Đại diện là ông: Trần Văn B Chức vụ:
Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
Các bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng liên danh với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Mục đích liên danh
Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia đấu thầu và thi công công trình:
DỰ ÁN : XYZ
Do: Ban Quản Dự án C - Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện Chủ đầu tư dựa trên
nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Điều 2: Tên và đại diện Liên danh
2.1- Tên Liên danh:
LIÊN DANH CÔNG TY CỔ A - CÔNG TY B
2.2- Các thành viên Liên danh: Liên danh gồm hai thành viên
a- Công ty A
b- Công ty B
2.3- Đại diện Liên danh:
Các bên thống nhất uỷ quyền cho:
CÔNG TY A
Làm đại diện cho Liên danh để trực tiếp giao dịch, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công
tác tham dự thầu, chịu trách nhiệm chính trước Chủ đầu tư về công tác thực hiện dự án trên.
Công ty tư vấn Bắc Việt Luât - 04-2158486
Hợp đồng liên doanh liên kết - Trang 2
Hợp đồng liên doanh liên kết - Người đăng: trongdoan-iagrai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hợp đồng liên doanh liên kết 9 10 184