Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng liên kết

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT
Số:…/…
- Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 02/12/1998;
- Căn cứ Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa giáo dục
nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số: ...../2003-TT-BGD&ĐT ngày... tháng... năm... của Bộ Giáo dục và
Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính
phủ.

A. Bên (các Bên) Việt Nam:
1. Tên cơ sở giáo dục, hoặc cá
nhân .....................................................................................
2. Đại diện được ủy
quyền.....................................................................................................
Chức
vụ..................................................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở
chính ...........................................................................................................
Điện thoại............... Telex/Fax..................
E.mail................................................................
4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo
dục................................................................
......................................................................................................................................
.........
5. Số giấy phép hay Quyết định thành
lập ............................................................................
......................................................................................................................................
.........
Do cơ quan nào
cấp?.............................................................................................................
ngày........ tháng...... năm...... cấp
tại ....................................................................................
Tài khoản mở tại Ngân hàng................... Số tài khoản ..................

B. Bên (các Bên) nước ngoài:
1. Tên cơ sở giáo dục hoặc cá
nhân ......................................................................................
2. Đại diện được ủy
quyền.....................................................................................................
Chức vụ..................... Quốc
tịch ................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT
Số:…/…
- Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 02/12/1998;
- Căn cứ Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam quy định v lập hoạt động của các sở văn hóa giáo dục
nước ngoài tại Việt Nam;
Căn c Thông số: ...../2003-TT-BGD&ĐT ngày... tháng... năm... của Bộ Giáo dục
Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính
phủ.
A. Bên (các Bên) Việt Nam:
1. Tên cơ sở giáo dục, hoặc cá
nhân .....................................................................................
2. Đại diện được ủy
quyền.....................................................................................................
Chức
vụ..................................................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở
chính ...........................................................................................................
Điện thoại............... Telex/Fax..................
E.mail................................................................
4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo
dục................................................................
......................................................................................................................................
.........
5. Số giấy phép hay Quyết định thành
lập ............................................................................
......................................................................................................................................
.........
Do cơ quan nào
cấp?.............................................................................................................
ngày........ tháng...... năm...... cấp
tại ....................................................................................
Tài khoản mở tại Ngân hàng................... Số tài khoản ..................
Hợp đồng liên kết - Trang 2
Hợp đồng liên kết - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng liên kết 9 10 782