Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng môi giới thương mại

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
Số : [SO HD]/HĐMG

- Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định [SO ND]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Thương mại.
- Căn cứ [VAN BAN HUONG DAN CAC CAP CAC NGANH]
- Căn cứ biên bản ghi nhớ ngày [NGAY THANG NAM]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM KY KET] chúng tôi gồm có :
BÊN MÔI GIỚI : [TEN DOANH NGHIEP MOI GIOI]
- Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
- Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
- Đại diện là : [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.
BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI: [TEN DOANH NGHIEP DUOC MOI GIOI]
- Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
- Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
- Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là : [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B.
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới
với những nội dung và điều khoản sau:
Điều 1 : Nội dung và công việc giao dịch
1. Bên B nhờ bên A tìm khách hàng có nhu cầu cần mua [TEN TAI SAN]
hiện đang được bên A giữ giấy tờ chính để thế chấp vay tiền tại ngân hàng, nay
có nhu cầu bán để thanh toán nợ cho bên A.
2. Số đặc định tài sản: [TEN TAI SAN] của bên B đặt tại số: [DIA CHI]
Đường: [TEN DUONG], Quận (huyện) [TEN QUAN, HUYEN], thành phố (tỉnh):
[TEN TP, TINH] (có thể mô tả sơ bộ về tài sản).
3. Giá bán được ấn định : [SO TIEN]
Điều 2 : Mức thù lao và phương thức thanh toán
1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: [SO %] trên tổng
giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức
[CHUYEN KHOAN HAY TIEN MAT].
3. Việc thanh toán được chia làm [SO LAN] lần.
- Lần thứ nhất: [SO %] trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua đặt tiền
cọc.
- Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B và
người mua làm hợp đồng tại phòng Công chứng [TEN PHONG CONG CHUNG].
Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên
1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua
[TEN TAI SAN CUA BEN B] bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền
hình hoặc các hình thức thông tin khác… Chi phí này bên B phải thanh toán cho
bên A theo hóa đơn thu tiền theo quy định của cơ quan quảng cáo.
2. Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu
cầu, số ti...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********
HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
Số : [SO HD]/HĐMG
- Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định [SO ND]/CP ngày [NGAY THANG NAM] của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Thương mại.
- Căn cứ [VAN BAN HUONG DAN CAC CAP CAC NGANH]
- Căn cứ biên bản ghi nhớ ngày [NGAY THANG NAM]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM KY KET] chúng tôi gồm có :
BÊN MÔI GIỚI : [TEN DOANH NGHIEP MOI GIOI]
- Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
- Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
- Đại diện là : [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.
BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI: [TEN DOANH NGHIEP DUOC MOI GIOI]
- Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]
- Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]
- Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là : [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B.
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất hợp đồng môi giới
với những nội dung và điều khoản sau:
Điều 1 : Nội dung và công việc giao dịch
1. Bên B nhờ bên A tìm khách hàng nhu cầu cần mua [TEN TAI SAN]
hiện đang được bên A giữ giấy tờ chính để thế chấp vay tiền tại ngân hàng, nay
có nhu cầu bán để thanh toán nợ cho bên A.
2. Số đặc định tài sản: [TEN TAI SAN] của bên B đặt tại số: [DIA CHI]
Đường: [TEN DUONG], Quận (huyện) [TEN QUAN, HUYEN], thành phố (tỉnh):
[TEN TP, TINH] (có thể mô tả sơ bộ về tài sản).
3. Giá bán được ấn định : [SO TIEN]
Điều 2 : Mức thù lao và phương thức thanh toán
1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: [SO %] trên tổng
giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.
Hợp đồng môi giới thương mại - Trang 2
Hợp đồng môi giới thương mại - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hợp đồng môi giới thương mại 9 10 685