Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán căn hộ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG
MUA BÁN CĂN HỘ
(Bất động sản tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận ……………,
Thành phố Hà Nội)

Tại: Số ……………………………………………., Hà Nội
Tel: 04………………………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

Hôm nay, ngày …………tháng ……… năm 2009, tại ……………………………
Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi là Bên A)
1.

Ông ……………

Sinh năm: ……………

-

Số CMND: ……………

Cấp ngày: ……………;

-

Nơi cấp: Công an …………….

-

Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

2.

Bà ……………

(là vợ của ông……………)

Sinh năm: ……………

-

Số CMND: ……………;

-

Nơi cấp: Công an ……………

-

Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

Cấp ngày: ……………

BÊN MUA: (Sau đây gọi là Bên B)
1.

Ông ……………

Sinh năm: ……………

-

Số CMND: ……………

Cấp ngày: ……………;

-

Nơi cấp: Công an …………….

-

Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

2.

Bà ……………

(là vợ của ông……………)

Sinh năm: ……………

-

Số CMND: ……………;

Cấp ngày: ……………

-

Nơi cấp: Công an ……………

-

Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………,
Quận ……………, Thành phố Hà Nội.

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng mua bán bất động sản nhà
chung cư với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: CĂN HỘ MUA BÁN
Bên A có quyền sở hữu Căn hộ chung cư (sau đây gọi là Bất động sản) theo Giấy
chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số ……………, hồ sơ gốc số
…………do UBND ……………cấp ngày …………. Bất động sản có đặc điểm
như sau:

-

Địa chỉ bất động sản: Phòng …………… , …………… , Dự án khu đô thị
…………… , xã …………… , huyện ……………, thành phố Hà Nội.

-

Diện tích sử dụng : ……………m2 (……………mét vuông).

-

Cấp nhà: Nhà chung cư …………… tầng.

-

Bất động sản nêu trên là tài sản gắn liền với diện tích đất có hình thức sử dụng
chung là ……………m2 (……………mét vuông).

Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua bất động
sản trên với các điều kiện mua bán được quy định dưới đây.

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1.

Giá mua bán bất động sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hai bên thoả thuận là
…………….000.000 đồng (……………triệu đồng).

2.

Phương thức thanh toán: Hai bên đã thực hiện xong việc giao và nhận tiền mua bán
bất động sản nêu trên theo đúng thời hạn và phương thức mà hai bên đã thoả thuận
trước khi ký Hợp đồng này, không có sự chứng kiến của Công chứng viên.

3.

Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
HP ĐỒNG
MUA BÁN CĂN H
(Bt động sn ti ……………, khu ……………, Phường ……………, Qun ……………,
Thành ph Hà Ni)
Ti: S ……………………………………………., Hà Ni
Tel: 04………………………………………..
Hợp đồng mua bán căn hộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng mua bán căn hộ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hợp đồng mua bán căn hộ 9 10 785