Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Được đăng lên bởi phanha252
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ
Hôm nay, ngày …..... tháng …… năm ……
Tại:.........................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông............................................................Sinh năm:...............................................................
CMND số............................................................... do..........cấp ngày ..................................................
Đăng ký tạm trú tại :............................................. ................................................................................
Và vợ: Bà............................................................... Sinh năm................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ......................................................
Đăng ký tạm trú tại:.............................................. ................................................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông............................................................Sinh năm................................................................
CMND số............................................................... do..........cấp ngày ..................................................
Đăng ký tạm trú tại :............................................. ................................................................................
Và vợ: Bà............................................................... Sinh năm................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ......................................................
Đăng ký tạm trú tại:.............................................. ................................................................................
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán
chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁ...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SỞ HỮU NHÀ
Hôm nay, ngày …..... tháng …… năm ……
Tại:.........................................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông............................................................Sinh năm:...............................................................
CMND số...............................................................do..........cấp ngày ..................................................
Đăng tạm trú tại :............................................. ................................................................................
vợ: Bà............................................................... Sinh năm................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ......................................................
Đăng tạm trú tại:.............................................. ................................................................................
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông............................................................Sinh năm................................................................
CMND số...............................................................do..........cấp ngày ..................................................
Đăng tạm trú tại :............................................. ................................................................................
vợ: Bà............................................................... Sinh năm................................................................
CMND số................................... do................................. cấp ngày ......................................................
Đăng tạm trú tại:.............................................. ................................................................................
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán
chuyển nhượng quyền sử dụng đất sở hữu nhà với những điều khoản sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng nhà số:.......
Nhà đất này thuộc quyền sở hữu sử dụng hợp pháp của ông............................................................
(Sinh năm ……………. CMND số.......................Do...................................cấp ngày..................... ).
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009
For Evaluation Only.
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ - Trang 2
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ - Người đăng: phanha252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ 9 10 120