Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Được đăng lên bởi Nguyen Thien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: [SO HD]/HĐMB
- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.
- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận
của hai bên).
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM]
Tại địa điểm: [DIA DIEM KY KET], Chúng tôi gồm:
Bên
A:
- Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.
Bên B:
- Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau :
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch :
1. Bên A bán cho bên B :
Tên
Đơn vị
Số
Đơn
Thành
Ghi
STT
hàng
tính
lượng
giá
tiền
chú
Cộng:
[SO
Tổng trị giá (bằng chữ): [SO TIEN BANG CHU]
2. Bên B bán cho bên A :
Tên
Đơn vị
Số
Đơn
Thành
STT
hàng
tính
lượng
giá
tiền
Cộng:
[SO
Tổng trị giá (bằng chữ): [SO TIEN BANG CHU]
Điều 2: Giá cả:

TIEN]

Ghi
chú
TIEN]

Đơn giá mặt hàng trên là giá [SO TIEN] (theo văn bản [TEN VAN BAN]
(nếu có) của [TEN DON VI BAN HANH VAN BAN]).
Điều 3: Chất lượng và quy cách hàng hóa:
Chất lượng mặt hàng [CHAT LUONG, PHAM CHAT SAN PHAM, HANG
HOA]
được
quy
định
theo.
[QUY CACH SAN PHAM HANG HOA]
Điều 4: Bao bì và ký mã hiệu:
1. Bao bì làm bằng: [CHAT LIEU BAO BI]
2. Quy cách bao bì: [QUY CACH] cỡ [CO] kích thước: [KICH THUOC]
3. Cách đóng gói: [CACH DONG]
Trọng lượng cả bì: [TRONG LUONG CA BI]
Trọng lượng tịnh: [TRONG LUONG TINH]
Điều 5: Phương thức giao nhận:
1.
Bên
A
giao
cho
bên
B
theo
lịch
sau:
ST Tên Đơn vị Số
Thời
T hàng tính lượng gian

Địa Bốc
Vận
Ghi
điểm dỡ chuyển chú

2. Bên B giao cho bên A theo lịch sau :
ST Tên Đơn vị Số
Thời Địa Bốc
Vận
Ghi
T hàng tính lượng gian điểm dỡ chuyển chú
3. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do [BEN NAO CHIU]
chịu.
4. Chi phí bốc xếp [BEN NAO CHIU]
5. Qui định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàn...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: [SO HD]/HĐMB
- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà
nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.
- Căn cứ o đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận
của hai bên).
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM]
Tại địa điểm: [DIA DIEM KY KET], Chúng tôi gồm:
Bên A:
- Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.
Bên B:
- Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
- Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI DOANH NGHIEP]
- Điện thoại: [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX]
- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ: [CHUC VU]
- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu có).
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau :
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch :
1. Bên A bán cho bên B :
STT
Tên
hàng
Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
Ghi
chú
Cộng: [SO TIEN]
Tổng trị giá (bằng chữ): [SO TIEN BANG CHU]
2. Bên B bán cho bên A :
STT
Tên
hàng
Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
Ghi
chú
Cộng: [SO TIEN]
Tổng trị giá (bằng chữ): [SO TIEN BANG CHU]
Điều 2: Giá cả:
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - Trang 2
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA - Người đăng: Nguyen Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 9 10 755