Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Được đăng lên bởi linhnguyenhlu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Hợp đồng số: …………… /2012/HĐMB
-

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

-

Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-

Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Hôm nay ngày........tháng........năm........
Tại địa điểm:...........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên A
-

Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................

-

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

-

Điện thoại:..................................................................Fax: ...........................................................

-

Tài khoản số: .................................................................................................................................

-

Mở tại ngân hàng: .........................................................................................................................

-

Đại diện là: ....................................................................................................................................

-

Chức vụ: ........................................................................................................................................

-

Giấy

ủy

quyền

(nếu

thay

người

đại

diện

theo

pháp

luật

ký)

số:

ngày......tháng....năm....
do.................................................chức vụ..........................ký.
Bên B
-

Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................

-

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

-

Điện thoại: .................................................................Fax: ...........................................................

-

Tài khoản số: .................................................................................................................................

-

Mở tại ngân hàng: .........................................................................................................................

-

Đại diện l...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Hợp đồng số: …………… /2012/HĐMB
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
- Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).
Hôm nay ngày........tháng........năm........
Tại địa điểm:...........................................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên A
- Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................
- Điện thoại:..................................................................Fax: ...........................................................
- Tài khoản số: .................................................................................................................................
- Mở tại ngân hàng: .........................................................................................................................
- Đại diện là: ....................................................................................................................................
- Chức vụ: ........................................................................................................................................
- Giấy ủy quyền (nếu thay người đại diện theo pháp luật ký) số:
ngày......tháng....năm....
do.................................................chức vụ..........................ký.
Bên B
- Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................
- Điện thoại: .................................................................Fax: ...........................................................
- Tài khoản số: .................................................................................................................................
- Mở tại ngân hàng: .........................................................................................................................
- Đại diện là: ....................................................................................................................................
- Chức vụ: ........................................................................................................................................
- Giấy ủy quyền (nếu thay người đại diện theo pháp luật ký) số:
ngày......tháng....năm....
do.................................................chức vụ..........................ký.
1
Hợp đồng mua bán hàng hóa - Trang 2
Hợp đồng mua bán hàng hóa - Người đăng: linhnguyenhlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng mua bán hàng hóa 9 10 184