Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đông mua bán hàng hóa

Được đăng lên bởi vothikieumi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Hợp đồng số: …../2014/HĐ
-

Căn cứ luật thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật liên quan;

-

Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).

Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……
Tại địa điểm: ............................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên A
-

Tên doanh nghiệp

-

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

-

Điện thoại:

-

Tài khoản số: ......................................................................................................................

-

Mở tại ngân hàng: ..............................................................................................................

-

Đại diện là: .........................................................................................................................

-

Chức vụ: .............................................................................................................................

-

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm .........

Fax:

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.
Bên B
-

Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................

-

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

-

Điện thoại: …………………. Fax: ..................................................................................

-

Tài khoản số: ......................................................................................................................

-

Mở tại ngân hàng: ..............................................................................................................

-

Đại diện là: .........................................................................................................................

-

Chức vụ: .............................................................................................................................-

Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm .........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch
1. Bên B nh...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Hợp đồng số: …../2014/HĐ
- Căn cứ luật thương mại năm 2005 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thỏa thuận của hai bên).
Hôm nay ngày …. Tháng ….. năm ……
Tại địa điểm: ............................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Bên A
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................
- Điện thoại: Fax:
- Tài khoản số: ......................................................................................................................
- Mở tại ngân hàng: ..............................................................................................................
- Đại diện là: .........................................................................................................................
- Chức vụ: .............................................................................................................................
- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm .........
Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.
Bên B
- Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................
- Điện thoại: …………………. Fax: ..................................................................................
- Tài khoản số: ......................................................................................................................
- Mở tại ngân hàng: ..............................................................................................................
- Đại diện là: .........................................................................................................................
- Chức vụ: .............................................................................................................................
http://luat247.vn
Hợp đông mua bán hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đông mua bán hàng hóa - Người đăng: vothikieumi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hợp đông mua bán hàng hóa 9 10 520