Ktl-icon-tai-lieu

hợp đồng mua bán hàng hóa

Được đăng lên bởi hoaminhphuc75
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
______________

Soá:

HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN HAØNG HOÙA
/HÑMB

- Caên cöù Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc
vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh cuûa caùc caáp, caùc ngaønh.
- Caên cöù vaøo ñôn chaøo haøng (ñaët haøng hoaëc söï thöïc hieän thoûa thuaän cuûa hai
beân).
Hoâm nay, ngaøy.......thaùng.......naêm............
Taïi ñòa ñieåm:
................................................................................................................................................
Chuùng toâi goàm:
Beân A
- Teân doanh nghieäp:
................................................................................................................................................
- Ñòa chæ truï sôû chính:
................................................................................................................................................
- Ñieän thoaïi:..........................Telex:...................................Fax:
............................................................
- Taøi khoaûn soá:............................... Môû taïi ngaân haøng:
.....................................................................
- Ñaïi dieän laø:.................................. Chöùc vuï:
.....................................................................
- Giaáy uûy quyeàn soá:.......................(neáu coù).
Vieát ngaøy.....thaùng.......naêm.......... Do.............................chöùc vuï................... kyù.
Beân B
- Teân doanh nghieäp:
................................................................................................................................................
- Ñòa chæ truï sôû chính:
................................................................................................................................................
- Ñieän thoaïi:..........................Telex:...................................Fax:
............................................................
- Taøi khoaûn soá:............................... Môû taïi ngaân haøng:
.....................................................................
- Ñaïi dieän laø:.................................. Chöùc vuï:
.....................................................................
- Giaáy uûy quyeàn soá:.......................(neáu coù).
Vieát ngaøy.....thaùng.......naêm.......... Do.............................chöùc vuï................... kyù.
Lien he dich v...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
______________
HÔÏP ÑOÀNG MUA BAÙN HAØNG HOÙA
Soá: /HÑMB
- Caên cöù Phaùp leänh Hôïp ñoàng kinh teá ngaøy 25-9-1989 cuûa Hoäi ñoàng Nhaø nöôùc
vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh cuûa caùc caáp, caùc ngaønh.
- Caên cöù vaøo ñôn chaøo haøng aët haøng hoaëc söï thöïc hieän thoûa thuaän cuûa hai
beân).
Hoâm nay, ngaøy.......thaùng.......naêm............
Taïi ñòa ñieåm:
................................................................................................................................................
Chuùng toâi goàm:
Beân A
- Teân doanh nghieäp:
................................................................................................................................................
- Ñòa chæ truï sôû chính:
................................................................................................................................................
- Ñieän thoaïi:..........................Telex:...................................Fax:
............................................................
- Taøi khoaûn soá:............................... Môû taïi ngaân haøng:
.....................................................................
- Ñaïi dieän laø:.................................. Chöùc vuï:
.....................................................................
- Giaáy uûy quyeàn soá:.......................(neáu coù).
Vieát ngaøy.....thaùng.......naêm.......... Do.............................chöùc vuï................... kyù.
Beân B
- Teân doanh nghieäp:
................................................................................................................................................
- Ñòa chæ truï sôû chính:
................................................................................................................................................
- Ñieän thoaïi:..........................Telex:...................................Fax:
............................................................
- Taøi khoaûn soá:............................... Môû taïi ngaân haøng:
.....................................................................
- Ñaïi dieän laø:.................................. Chöùc vuï:
.....................................................................
- Giaáy uûy quyeàn soá:.......................(neáu coù).
Vieát ngaøy.....thaùng.......naêm.......... Do.............................chöùc vuï................... kyù.
Lien he dich vu: 0983367068 - Luatdongtay.com
hợp đồng mua bán hàng hóa - Trang 2
hợp đồng mua bán hàng hóa - Người đăng: hoaminhphuc75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hợp đồng mua bán hàng hóa 9 10 118