Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2476 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Số: …../HĐMB
- Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam;
-Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo
đảm;
-Theo thoả thuận giữa các bên.
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2010, tại trụ sở, chúng tôi gồm có:
I- BÊN BÁN:
- Địa chỉ: ...............................................................................................................................
- Điện thoại: ..........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................................
- Do Bà: Phạm Thị Lệ
Chức vụ: Giám đốc làm đại diện
II- BÊN MUA (sau đây gọi là Bên B):
- Địa chỉ: ...............................................................................................................................
- Điện thoại: ..........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................................
- Do ông:
Chức vụ: Giám đốc Làm đại diện
1-Và các văn bản liên quan khác trên đây.
Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua các tài sản (được liệt kê chi tiết ở Điều 1 dưới
đây) hiện đang là tài sản thế chấp bảo đảm nợ tiền vay để Ngân hàng thu hồi nợ vay.
ĐIỀU 1
TÀI SẢN MUA BÁN
Tài sản mua bán theo hợp đồng này bao gồm các tài sản như sau:
1- Máy móc thiết bị:
Bao gồm:
- 01 Dây chuyền sản xuất bột CaCO3 (Model Tacal – TSRM 800) do Hàn Quốc sản xuất đã
qua sử dụng.
- 01 dây chuyền may bao bì Container do Hàn Quốc sản xuất đã qua sử dụng. Chi tiết bao
gồm:
1. Máy dệt đai:
(02 chiếc) – Model: TSB-200
2. Máy cắt tự động:
(02 chiếc)
3. Máy in 04 màu:
(01 chiếc) – Model: TS-4P
4. Máy may tay:
(70 chiếc) – Model: KM340-BL
-01 xe nâng hàng hiệu Daewoo (Model: G15S-DH00407) do Hàn Quốc sản xuất đã qua sử
dụng.
-02 máy dệt tròn hiệu Dae-Jin-Eng (Model: DJ-205) do Hàn Quốc sản xuất đã qua sử
dụng.
2- Nhà cửa, vật kiến trúc (gắn liền trên quyền sử dụng đất 6.500m2):
- Khu nhà văn phòng gồm (Nhà văn phòng điều hành, nhà khách và các công trình phụ trợ
bên trong khu nhà văn phòng)
- Nhà xưởng sản xuất (02 nhà xưởng)
- Cùng các công trình kiến trúc phụ trợ khác

(Các tài sản trên khôn...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Số: …../HĐMB
- Căn cứ Bộ luật dân s s 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà
hội chủ nghĩa Việt Nam;
-Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo
đảm;
-Theo thoả thuận giữa các bên.
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2010, tại trụ sở, chúng tôi gồm có:
I- BÊN BÁN:
- Địa chỉ: ...............................................................................................................................
- Điện thoại: ..........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số:...........................................................................
- Do Bà: Phạm Thị Lệ Chức vụ: Giám đốc làm đại diện
II- BÊN MUA (sau đây gọi Bên B):
- Địa chỉ: ...............................................................................................................................
- Điện thoại: ..........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số:...........................................................................
- Do ông: Chức vụ: Giám đốc Làm đại diện
1-Và các văn bản liên quan khác trên đây.
Bên bán đồng ý bán Bên mua đồng ý mua các tài sản (được liệt chi tiết Điều 1 dưới
đây) hiện đang tài sản thế chấp bảo đảm nợ tiền vay để Ngân hàng thu hồi nợ vay.
ĐIỀU 1
TÀI SẢN MUA BÁN
Tài sản mua bán theo hợp đồng này bao gồm các tài sản như sau:
1- Máy móc thiết bị:
Bao gồm:
- 01 Dây chuyền sản xuất bột CaCO
3
(Model Tacal TSRM 800) do Hàn Quốc sản xuất đã
qua sử dụng.
- 01 dây chuyền may bao Container do Hàn Quốc sản xuất đã qua s dụng. Chi tiết bao
gồm:
1. Máy dệt đai: (02 chiếc) Model: TSB-200
2. Máy cắt tự động: (02 chiếc)
3. Máy in 04 màu: (01 chiếc) Model: TS-4P
4. Máy may tay: (70 chiếc) Model: KM340-BL
-01 xe nâng hàng hiệu Daewoo (Model: G15S-DH00407) do Hàn Quốc sản xuất đã qua sử
dụng.
-02 máy dệt tròn hiệu Dae-Jin-Eng (Model: DJ-205) do Hàn Quốc sản xuất đã qua sử
dụng.
2- Nhà cửa, vật kiến trúc (gắn liền trên quyền sử dụng đất 6.500m
2
):
- Khu nhà văn phòng gồm (Nhà văn phòng điều hành, nhà khách các công trình phụ tr
bên trong khu nhà văn phòng)
- Nhà xưởng sản xuất (02 nhà xưởng)
- Cùng các công trình kiến trúc phụ trợ khác
Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị - Trang 2
Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị 9 10 127